dr_ayyoubi

 

بررسی اجمالی برخی مراکز پژوهشی کشور فرانسه در زمینه 
اسلامشناسی و ایرانشناسی

خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در پاریس
پائیز-زمستان 1389

فهرست مطالب

مقدمه
بخش اول : معرفی برخی مراکز و موسسه های فعال در زمینه اسلام شناسی
فصل اول: موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام (IREMAM )
فصل دوم: گروه جهان عرب و مدیترانه دانشگاه تور (EMAM )
فصل سوم: موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام (IISMM )
بخش دوم : معرفی برخی مراکز و موسسه های فعال در زمینه ایران شناسی
فصل اول: مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی (اینالکو)
فصل دوم: مرکز شرق و جهان عرب دانشگاه پاریس 3
فصل سوم: مرکز جهان ایرانی – هندی
ضمایم


مقدمه
 هر کار علمی و پژوهشی در هر سطحی که انجام شود با اتکا به پاره ای فرضیه ها و یا حداقل پیش فرض های اولیه آغاز می گردد. در واقع کارکرد مهم گردآوری داده ها و اطلاعات تفصیلی تر در خصوص موضوع مورد مطالعه، علاوه بر درک بهتر، عمیق تر و تفصیلی تر موضوع و جنبه های مختلف آن، فراهم ساختن امکان تامل جدی تر و عمیق تر در فرضیه ها و پیش فرض هایی است که نقطه عزیمت محقق بوده اند. به بیان دیگر در خلال روند تحقیق، پژوهشگر فرصت می یابد تا بر اساس یافته هایی که به درک عمیق تر و تفصیلی تر موضوع منجر شده اند پیش فرض های خود را نیز بیازماید و دریابد که آیا شواهد به دست آمده، پیش فرض های وی را تائید می نمایند یا رد و یا جرح.
بررسی اجمالی وضعیت اسلام شناسی و ایران شناسی در کشور فرانسه نیز به عنوان یک طرح مطالعاتی اولیه از دامنه شمول این اصل خارج نبوده است. در واقع پیش فرض کلی و اجمالی اولیه در هر دو زمینه اسلام شناسی و ایران شناسی این بود که هر دو حوزه از اقبال قابل توجهی در مراکز علمی پژوهشی کشور فرانسه برخوردار هستند. از یکسو  به نظر می رسید اسلام و در نتیجه شناخت آن، در کشور فرانسه اهمیت زیادی داشته باشد که دلایل مختلفی را نیز می شد برای این امر در نظر گرفت. نخست جمعیت قابل توجه مسلمانان در این کشور است که یکی از بالاترین اقلیت های مسلمان در میان کشورهای اروپایی محسوب می شود. در عین حال فرانسه چه به سبب تاریخچه استعماری خود و چه به سبب شرایط سیاسی و ژئوپولتیکی معاصر خود با تعداد قابل توجهی از کشورهای اسلامی دارای تعاملات گسترده و ریشه داری است. در عین حال وجهه فرهنگی کشور فرانسه و اهمیت حوزه فرهنگ در آن از دهه ها و حتی سده هایی پیش تر برخی پژوهشگران و متفکران را شیفته زیبایی های نهفته در اسلام نموده و بویژه تجلی روح اسلام در بیان هنری دوران شکوفایی تمدن اسلامی توجه بسیاری از مستشرقان فرانسوی را به خود جلب نموده است.
از سوی دیگر تاریخ، تمدن و ادبیات کلاسیک ایران از دیرباز اسباب شیفتگی بسیاری از فرانسویان بوده است و برای شناخت ایران کهن و هنر و ادبیات غنی آن بویژه شعر انتظار توجه به مطالعات ایرانی انتظار چندان بیجایی نخواهد بود. در عین حال انتظار می رود تجربه انقلاب اسلامی که میشل فوکو از نامدارترین فیلسوفان معاصر فرانسوی از آن به روح یک جهان بی روح تعبیر کرده بود باعث توجه بیشتر به ایران و تجربه سیاسی معاصر آن در زمینه تلاش برای تشکیل یک حکومت اسلامی و همزمان جمهوری شود.
در واقع همین تجربه سیاسی پس از انقلاب 1357 موجب می شود تا بین بحث اسلام شناسی و ایرانشناسی پیوندی عمیق تر و تفکیک ناپذیر برقرار کرد. در واقع ایران در ورای تمدن چند هزارساله خود و همینطور غنای چشمگیر فرهنگی و هنری پس از انقلاب اسلامی نقش فعال تری را در جهان اسلام بر عهده گرفته است و لذا هر مطالعه ای در زمینه اسلام بویژه اسلام سیاسی ناگزیر به حوزه ایران هم نیم نگاهی خواهد داشت. اگر پیش از انقلاب کشور ایران جامعه ای مسلمان با حکومتی غیردینی تلقی می شد پس از آن و رای متفق القول مردم به جمهوری اسلامی، کشوری مسلمان با حکومتی اسلامی و در تلاش برای ارائه الگویی نوین از حکومت دینی به شمار می رود.
پیامد این بحث آن است که همانگونه که می توان انتظار داشت بحث ایران و اسلام با جدیت بیشتری در غرب از جمله کشور فرانسه دنبال شود این انتظار هم وجود خواهد داشت و منطقی خواهد بود که در این حوزه جمهوری اسلامی ایران نیز نقش پررنگ تری را بر عهده گرفته باشد و برای معرفی الگوی نوین حکومتی خود و دستاوردهای آن، در سطح حوزه نظری و در پیوند با مراکز پژوهشی اسلام شناسی و ایران شناسی نقش فعال تر و پویاتری را بر عهده گرفته باشد.
با عنایت به همین مقوله بسیار مهم، تلاشی اولیه و طبیعتا گذرا برای مروری اجمالی بر وضعیت اسلام شناسی و ایران شناسی در فرانسه و بررسی چند مرکز و موسسه پژوهشی و علمی در این زمینه نشان می دهد که در این زمینه از وضعیت مطلوب و آرمانی تا اندازه زیادی دور افتاده ایم.
در ابتدای این بحث گفته شد که پیش فرض آغاز مطالعه حاضر این بود که به نظر می رسد سطح توجه به اسلام شناسی و ایران شناسی در کشور فرانسه مطلوب و قابل توجه باشد. تامل در یافته های حاصل از بررسی اجمالی شش موسسه نشان می دهد که در حوزه اسلام شناسی سطح توجه بسیار فراتر از آن چیزی است که در ابتدا به نظر می رسد.
موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام، گروه جهان عرب و مدیترانه دانشگاه تور و موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام به عنوان سه مرکز انتخاب شده جهت بررسی در مطالعه حاضر به ترتیب در سال های 1986 ، 2004 و 1999  تاسیس شده اند و در همین عمر به ظاهر کوتاه خود در زمینه مطالعات مربوط به جهان اسلام بسیار فعال بوده اند. استادان و پژوهشگران بسیاری در آنها مشغول فعالیت علمی هستند و دستاوردهای علمی پژوهشی قابل توجهی نیز در قالب کتاب، مقاله و یا نشست ها و همایش های تخصصی ارائه گردیده است. ضمن آن که از حضور چشمگیر دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی در آنها نباید غافل شد.
در موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام مجموعه گسترده ای از نیروی انسانی فعالیت می نمایند. در مجموع تعداد چهل و پنج نفر به شکل های مختلف پژوهشگر، استاد- پژوهشگر، پژوهشگر مقیم خارج، پژوهشگر همکار، دستیار و مهندس پژوهش و یا پژوهشگر افتخاری فعالیت می نمایند و در عین حال موسسه شصت و شش نفر پژوهشگر همکار دارد. در میان این فهرست تنها به نام دو استاد و پژوهشگر ایرانی می توان برخورد. جالب تر آن که در میان فهرست نود و شش نفره دانشجویان دکتری مرتبط با موسسه دانشجویی ایرانی را نمی توان یافت. از آنجا که تولیدات علمی هر موسسه مبتنی بر تلاش نیروی انسانی آن موسسه است می توان انتظار داشت که بحث های مرتبط با ایران از جلوه پرفروغی برخوردار نباشند. نکته مهم تر و قابل تامل تر آن است که حضور بسیار کمرنگ محققان ایرانی – البته درکنار برخی عوامل دیگر – باعث شده است تا در چارچوب مطالعات همین موسسه تحریف هایی تاسف بار صورت گیرد. برای مثال عنوان یکی از طرح های پژوهشی موسسه چنین است:
Du Golfe arabo-persique à l’Europe : entre violences et contre-violences
برگردان تحت الفظی آن به فارسی چنین می شود: " از خلیخ عربی-فارسی  تا اروپا؛ بین خشونت و ضدخشونت که با توجه به عنوان رسمی خلیج فارس، تحریف نامی خاص در یک موسسه پژوهشی قابل تامل است و شاید حضور پررنگ پژوهشگران و دانشجویان ایرانی در این موسسه و یا حداقل ارتباط گسترده این موسسه با مراکز و نهادهای پژوهشی ایرانی مانع از آن می شد که چنین تحریفی به همین راحتی صورت گیرد.
در حقیقت بررسی اجمالی همین سه موسسه نشان می دهد که حجم توجه به دنیای اسلام و بحث اسلام شناسی بسیار بیشتر از آن است که در نگاه کلی اولیه به نظر می رسید. توجه گسترده به بحث اسلام از یکسو اسباب خوشحالی است. اما بلافاصله دو نکته مهم و قابل توجه خودنمایی می کنند که به نظر می رسد شایسته تامل جدی می باشند و آن حضور کمرنگ تشیع از یکسو و حضور کمرنگ تر دانشجویان و پژوهشگران ایرانی در این مراکز است. این امر ضرورت توجه کافی برای تعامل با چنین مراکز و موسساتی را خاطرنشان می سازد. باشد تا معرفی اجمالی این مراکز فتح بابی برای برقراری پیوندهای همکاری گسترده ای میان نهادهای علمی تحقیقاتی و پژوهشگران مستقل ایرانی با چنین مراکزی شود.
نکته قابل تامل در اینجا است که ایران ظرفیت های قبلی بسیاری برای تعامل با نهادهای علمی پژوهشی فرانسه داشته است. در واقع مقوله ایرانشناسی در فرانسه از قدمت و گستردگی قابل توجهی برخوردار بوده است که می تواند به عنوان ظرفیتی مهم در گسترش همکاری ها در حوزه اسلام شناسی نیز مفید واقع شود.
در حوزه ایران شناسی به نظر می رسد در یکی دو دهه اخیر اتفاق خاصی نیفتاده است و حوزه ایران شناسی به آرامی راه خود را طی کرده است. به عبارت دیگر نه گسترش چشمگیری مشاهده شده است و نه پسرفت زیادی اتفاق افتاده است. اما از همین امر تعبیر دیگری نیز می توان داشت. در یکی دو دهه گذشته مطالعات مربوط به کشورهای مختلف از اقبال برخوردار شده و در مواردی رشدی بسیار چشمگیر یافته است. بدیهی است در مقام مقایسه درجا زدن و ثبات را باید ناکامی تلقی کرد. آقای کریستف بالایی به عنوان رئیس بخش گروه ادبيات فارسي در دانشگاه اينالكوي پاريس در پاسخ به پرسشی در خصوص ميزان استقبال دانشجويان از زبان فارسي اظهار داشته است  : "  از وقتي كه من در اين دانشگاه مشغول كار شده‌ام، استقبال از اين زبان ثابت است. 25 سال است كه من در اين دانشگاه تدريس مي‌كنم و هر سال تعداد مشخصي - حدود 40 ، 50 نفر - براي سال اول ثبت نام مي‌كنند كه معمولاً تا سال سوم ليسانس حدود 10، 15 نفر مي‌مانند و اصولاً اين تعداد به ادبيات گرايش دارند چون ادبيات ايراني آنقدر غني است كه نمي‌توانند به آن بي‌توجه باشند. يعني به نظر من آن تعداد از دانشجوياني كه درسشان را تا مقطع فوق‌ليسانس ادامه مي‌دهند، براي غناي ادبيات فارسي مي‌مانند. اتفاقاً سعي كرديم به كساني كه مي‌خواهند در روابط بين‌الملل يا مطبوعات ايران ادامه تحصيل بدهند، كمك كنيم ولي نتوانستيم [زیرا ] استادان در اين بخش 3، 4 نفر بيشتر نيستند و امكان اين را نداريم كه گرايش‌هاي مختلف مثلاً مطبوعات ايران يا روابط بين‌الملل در رشته زبان فارسي ايجاد كنيم. براي همين تمام انرژي‌مان را براي ادبيات فارسي مي‌گذاريم. همانطور كه گفتم از حدود 50 نفري كه سال اول ثبت نام مي‌كنند، شايد 10 نفر تا مقطع فوق‌ليسانس ادامه بدهند و اين تعداد آنقدر قابل توجه نيست كه ما بتوانيم رشته مستقلي براي گرايش‌هاي ديگر ايجاد كنيم. نه فرصت داريم، نه دانشجو به تعداد كافي و نه اين امكان را داريم كه براي 3، 4 نفر يك استاد استخدام كنيم. اين است كه تواناييمان را براي دانشجوياني مي‌گذاريم كه به ادبيات فارسي گرايش دارند و من شخصاً فكر مي‌كنم بعد از 7، 8 سال ديگر كه بازنشسته شوم، بايد تمام انرژيم را صرف ترجمه و معرفي ادبيات معاصر ايران بكنم. چون فرانسويان احتياج دارند كه جامعه امروز ايران را بشناسند. ایشان دلیل این احتیاج را نیز چنین ذکر می کنند : " چون آن را نمي‌شناسند و آن چيزي كه در مطبوعات فرانسه از ايران گفته مي‌شود، دروغ است، دروغ محض و اگر بخواهيم كمي انعطاف به خرج دهيم، بايد بگويم كه تصوير اشتباهي از ايران ارائه مي‌كنند. افكار عمومي از آنچه در مطبوعات مكتوب يا تصويري درباره ايران گفته مي‌شود، نمي‌توانند ايران امروز را بشناسند".
به نظر می رسد داشتن تصوری نادرست از واقعیت تنها مبتلا به جامعه غرب نیست. گاهی برداشت های ناظر بر حجم مطالعات معطوف به اسلام شناسی و ایران شناسی در غرب نیز از همین امر رنج می برد. واقعیت آن است که در غرب برای شناخت اسلام و طبیعتا کشورهای اسلامی بویژه کشوری مانند ایران توجه زیادی مبذول می شود. خوشبختانه حجم زیادی از بار پژوهش های ناظر بر این حوزه ها بر عهده دانشجویان دکتری نهاده می شود که غالبا خود متعلق به کشورهای مرتبط با حوزه اسلام هستند. از همین رو شایسته است با شناخت تفصیلی تر این گونه موسسه های علمی پژوهشی زمینه برای همکاری های نهادی و برنامه ای و به طور خاص انجام رساله های دکتری بیشتر فراهم شود.

 

 

بخش اول :

معرفی برخی مراکز و موسسه های فعال در زمینه
 اسلام شناسی

 


فصل اول: موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام 

معرفی اجمالی
موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام در سال 1986 تاسیس شده است و به CNRS ، دانشگاه های مارسی 1، 2 و 3 و موسسه مطالعات سیاسی دانشگاه اکس آن پروانس وابسته می باشد. دامنه جغرافیایی مطالعات و پژوهش های موسسه منطقه به نسبت گسترده ای را در بر می گیرد که در تصویر زیر مشخص گردیده است. در عین حال طبیعی است که مطالعات مرکز می تواند در سطوح مختلفی انجام گیرد که گاه ممکن است مطالعات تحلیلی ناظر بر کل منطقه و گاه تحقیق هایی جزئی در خصوص یک روستا، شهر یا منطقه خاص را در بر گیرد. نکته قابل توجه آن است که همچنانکه در شکل زیر مشخص شده است کشور ایران نیز در محدوده جغرافیایی پژوهش های موسسه قرار می گیرد.

 

موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام در واقع وارث چند مرکز مطالعاتی قدیمی است که از سال 1958 به بعد مجموعه ای چند رشته ای را در زمینه مطالعات ناظر بر منطقه جنوب مدیترانه در دانشگاه اکس آن پروانس تشکیل داده بودند. شکل گیری موسسه کنونی در سال 1986 همچنانکه از نام آن بر می آید گسترش قلمرو مطالعاتی را از منطقه ای خاص به بحث اسلام و نیز مطالعه جوامع معاصر واقع در آن موجب شد. در حال حاضر قدمت و همچنین مجموعه عظیم اسناد و مدارک، این موسسه را به یکی از بزرگترین مراکز پژوهشی فرانسه در خصوص جهان اسلام در مدیترانه تبدیل نموده است.
موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام یک واحد مشترک مطالعاتی است که CNRS، دانشگاه های مارسی 1، 2 و 3 و موسسه مطالعات سیاسی دانشگاه اکس آن پروانس را به یکدیگر پیوند می دهد. این واحد مشترک مطالعاتی، خود جزئی از خانه مدیترانه ای علوم انسانی  است. موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام از همکاری بیش از چهل پژوهشگر ، پژوهشگر- مدرس  و مهندس-کارشناس فنی  دائم بهره می گیرد و تعداد قابل توجهی نیز اعضای همکار دارد. موسسه، ماموریت به نسبت پیچیده ای را بر عهده دارد که پژوهش، گردآوری اسناد، تربیت پژوهشگر، نشر و عرضه یافته های پژوهشی را شامل می گردد.
موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام همچنین با دو دانشکده دکتری دانشگاه اکس مارسی در ارتباط است و از این طریق یک مرکز مطالعاتی پذیرای دانشجویان دکتری و همچنین دانشجویان شاغل در چهار گرایش کارشناسی ارشد می باشد. به این ترتیب بیش از یکصد دانشجو در این موسسه، آموزش های لازم برای پژوهشگری در زمینه علوم انسانی و اجتماعی را فرا می گیرند. این موسسه با مراکز پژوهشی مختلفی نیز در فرانسه و سراسر جهان در ارتباط است.

حوزه های اصلی پژوهش و آموزش
فعالیت های پژوهشی موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام در قالب گروه های کاری و مطالعاتی مختلف و در واقع حول پنج گروه کاری زیر سامان یافته است:
گروه کاری 1 – تحولات سیاسی و بازسازی اجتماعی در جهان عرب و اسلام
گروه کاری 2 – زبانشناسی، زبان و ادبیات جهان عرب و سیر تحولات آن 
گروه کاری 3 – تاریخ جهان اسلام؛ مذهب، حقوق و جامعه
گروه کاری 4 – مغرب در فضای به هم پیوستگی آن
گروه کاری 5 – مغرب و هویت های جمعی شمال آفریقا
در عین حال هر کدام از این گروه ها نیز زیرمجموعه های مطالعاتی مختلفی دارند که به نوعی محورهای اصلی فعالیت های پژوهشی موسسه محسوب می شوند. 
در حال حاضر یکی از اصلی ترین برنامه های پژوهشی موسسه عبارت است از برنامه " به تصویر کشیدن جهان عرب و اسلام"  که از دل آن سمینارهایی علمی تحت همین عنوان برگزار می گردد که در واقع جلسات نمایش فیلم های تهیه شده و بحث و پرسش علمی در خصوص آنهاست.
در عین حال چندین طرح پژوهشی مختلف در حال اجرا هستند که عناوین آنها عبارت است از:

• ریشه ها و نحوه شکل گیری گرمابه های عمومی در مدیترانه (2006 الی 2010) 
• تحرکات، سرحدات مرزی و منازعه ها درسرزمین های اسرائیلی-فلسطینی  وپیرامون آن (2007 الی 2010) 
• از خلیخ عربی-فارسی  تا اروپا؛ بین خشونت و ضدخشونت (2007 الی 2010) 
• تنگه سوئز؛ قلمرو منازعات مصر (2007 الی 2010) 
• اسکندریه و محیط مدیترانه ای پیرامون آن در عصر نوین (قرن های شانزدهم تا بیستم) (2007 الی 2010) 
• دنیای زنان؛ بازتاب زندگی زنانه در گویش های عربی (2008-2010) 

همچنین عناوین برخی از طرح های پژوهشی خاتمه یافته موسسه (بین سال های 2006 تا 2009) نیز عبارتند از :

مسلمانان در مارسی؛ اهل اسلام در شهرها 
ظرفیت سازی برای علوم اجتماعی در فلسطین 
اقدام عمومی در برابر طغیان اجتماعی در مغرب؛ تمشیت دولتی کمتر؟ : مورد خاص آموزش های فنی حرفه ای اولیه و کمک به کاریابی 
جهانی سازی و بازسازی طبقه حرفه ای کارکنان ارشد در مغرب 
جهان عرب و اسلام؛ بازسازی دانش های مستقر 

موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام برای ارائه یافته های پژوهشی خود و نیز استفاده از ظرفیت های علمی پژوهشی افراد حقیقی و حقوقی مختلف در سراسر جهان طیف وسیعی از برنامه ها و نشست های علمی را مورد توجه قرار می دهد که آنها را می توان در چند دسته کلی زیر دسته بندی کرد:
• همایش ها، نشست ها و میزگردهای تخصصی Colloques, Tables rondes, Journées d’études
• و سمینارهای علمی   Conférences-Séminaires 
• جلسات بحث و گفتگو     Rencontres-Débats de l’IREMAM
• جلسات مهمانان مدعو موسسه     L’IREMAM accueille
• سمینارهای تخصصی به تصویر کشیدن جنوب   Séminaire FLS
• کنفرانس های خارج از موسسه  Conférences hors IREMAM
• برگزاری نمایشگاه های مختلف Expositions

از جمله همایش ها، نشست ها و میزگردهای تخصصی برگزار شده در سال 2010 می توان به موارد زیر اشاره نمود:
• نشست بین المللی " از عصر استعماری مغرب تا پویایی های فرااستعماری در مغرب معاصر"
• نشست بین المللی " بازیگران تحولات مالکیت زمین در مدیترانه در قرن نوزدهم میلادی"
• میزگرد " بحث و گفتگو در خصوص مطالعات معاصر مربوط به قرآن کریم"
• نشست بین المللی " بیان شفاهی و مکتوب در کتب عهدین و قرآن کریم"
• نشست بین المللی " صوفی گری و آثار مکتوب در قرن نوزدهم"
• 
موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام در زمینه نشر نیز بسیار فعال است و بخش انتشارات آن را می توان در دو گروه نشریات و کتاب ها مورد توجه قرار داد. در زمینه نشریات تخصصی در حال حاضر نشریات زیر از سوی موسسه انتشار می یابند:

• سالنامه مغرب
• سالنامه آفریقای شمالی   
• نشریه جهان اسلام و مدیترانه
• نشریه دانش و ویدیو            

در زمینه کتاب های منتشر شده توسط موسسه نیز می توان به موارد زیر اشاره نمود:

علوم اجتماعی در گذر؛ آفریقای شمالی و خاورمیانه از منظر اروپا ، آمریکا و نگاه درون منطقه ای Les sciences sociales en voyage. L’Afrique du Nord et le Moyen-Orient vus d’Europe, d’Amérique et de l’intérieur Eberhard Kienle (dir.)  2010, 332 p
دولت در برابر طغیان های اجتماعی در مغرب؛ کار، آموزش ها حرفه ای و حمایت اجتماعی L’État face aux débordements du social au Maghreb. Travail, formation, et protection sociale
Myriam Catusse, Blandine Destremau, Eric Verdier(dir.)
2010, 458 p.
جنبش مدنی در لبنان؛ جستجوی سرزمین های از دست رفته، اعتراضات و جنبش های پس از جنگ Le mouvement civil au Liban. Revendications, protestations et mobilisations dans l’après-guerre
Karam Karam
Collection hommes et sociétés « Sciences économiques et politiques »
2006, 361 p.
شهر و صحرا La ville et le désert : Le Bas-Sahara algérien
Marc Côte (dir.)
Collection hommes et sociétés « Histoire et géographie »
2005, 307 p.
هویت تونسی و تاریخ پس از استقلال Entre Bourguiba et Hannibal. Identité tunisienne et histoire depuis l’indépendance
Driss Abbassi
Collection hommes et sociétés « Histoire et géographie »
2005, 265 p.
عرصه ها و روندهای انتخابات در مراکش Scènes et coulisses des élections au Maroc. Les législatives de 2002
Mounia Bennani-Chraïbi, Myriam Catusse, Jean-Claude Santucci (dir.)
Collection hommes et sociétés « Sciences économiques et politiques »
2005, 318 p.
دانشگاه ازرو؛ شکل گیری نخبگان مدنی و نظامی در مراکش Le collège d’Azrou : La formation d’une élite berbère civile et militaire au Maroc
Mohamed Benhlal
Collection « Terres et gens d’Islam »
2005, 413 p.
دانش و قدرت در تونس معاصر Science et pouvoir dans la Tunisie contemporaine
François Siino
Collection hommes et sociétés « Sciences économiques et politiques »
2004, 405 p.
لیبی جدید؛ جامعه و ژئوپولیتیک پس از تحریم ها La nouvelle Libye. Sociétés, espaces et géopolitique au lendemain de l’embargo
Olivier Pliez (dir.)
Collection hommes et sociétés « Sciences économiques et politiques »
2004, 227 p.
الجزایر به کجا می رود Où va l’Algérie ?
Ahmed Mahiou et Jean-Robert Henry (dir.)
Collection hommes et sociétés « Sciences économiques et politiques »
2001, 381 p.
شناخت اسلام Connaissance de l’islam
Michael Gilsenan, traduit de l’anglais par M. Kennedy et J.-Ch. Depaule
2001, 245 p.
سیاست مدیترانه ای بین منطق دولتی و عرصه مدنی Politiques méditerranéennes entre logiques étatiques et espace civil. Une réflexion franco-allemande
Gérard Groc et Jean-Robert Henry (dir.)
2000, 341 p.
اسلام و اسلام گرایی در جنوب صحرا
 Islam et islamismes au sud du Sahara
Ousmane Kane et Jean-Louis Triaud (dir.)
1998, 331 p.
نهادهای سنتی در جهان عرب Les institutions traditionnelles dans le monde arabe
Hervé Bleuchot (dir.)
1996, 231 p.
مسلمان بودن در فرانسه؛ انجمن ها، مدافعان و مساجد مسلمانان Être musulman en France. Associations, militants et mosquées
Jocelyne Césari
Collection hommes et sociétés
1994, 367 p.
قانون اسلام و حقوق در جوامع عربی Loi islamique et droit dans les sociétés arabes
Bernard Botiveau
Collection hommes et sociétés
1993, 384 p.
تاریخ، باستان شناسی و ادبیات جهان اسلام Histoire, archéologies et littératures du monde musulman
Mélanges en l’honneur d’André Raymond
réunis par Ghislaine Alleaume, Sylvie Denoix et Michel Tuchscherer
IFAO-IREMAM, Publication de l’Institut Français d’Archéologie, Le Caire
2009, 421 p.
بنیادهای وقف در تحول Fondations pieuses en mouvement. De la transformation du statut de propriété des biens waqfs à Jérusalem, (1858-1917)
Musa Sroor
Presses de l’Ifpo - IREMAM
2010, 461 p.


در عین حال در خصوص انتشارات موسسه باید به دانشنامه بربر L’Encyclopédie Berbère  نیز اشاره نمود که تاکنون 28 جلد آن منتشر شده است و متن نهایی آن بین 35 تا 40 جلد پیش بینی شده است.
در زمینه دوره های آموزشی موسسه نیز باید اشاره کرد که رشته های تخصصی دایر در موسسه عبارتند از : انسان شناسی، انسان شناسی سیاسی، آشورشناسی، حقوق، علوم سیاسی، روابط بین الملل، کتیبه شناسی عرب، مطالعات عبری و سامی، جغرافیا، تاریخ قرون وسطی، تاریخ نوین و معاصر، تاریخ عثمانی، اسلام شناسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات بربر، زبان و ادبیات شرق کهن، زبان و ادبیات فارسی، زبانشناسی عرب، جامعه و زبانشناختی عرب، جامعه شناسی و جامعه شناسی شهری.

نیروی انسانی
به لحاظ نیروی انسانی موسسه از غنای چشمگیری برخوردار است و پژوهشگران، اساتید و متخصصان زیادی با آن همکاری دارند ضمن آن که دانشجویان دکتری زیادی نیز در آنجا مشغول تحصیل و پژوهش می باشند. این مجموعه گسترده نیروی انسانی را در دسته بندی های مختلفی می توان مورد توجه قرار داد.

فهرست پژوهشگران
چهارده پژوهشگر در موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام فعالیت می نمایند که مدیر موسسه نیز در میان آنهاست. فهرست زیر اطلاعات اجمالی مربوط به آنها را در بردارد:

نام حوزه تخصصی فعالیت سمت آموزشی/ پژوهشی

ALLEAUME Ghislaine تاریخ نوین و معاصر پژوهشگر – مدیر موسسه
BOTIVEAU Bernard علوم سیاسی جهان عرب مدیر پژوهش در CNRS
CATUSSE Myriam جامعه شناسی سیاسی پژوهشگر CNRS
CHACHOUA Kamel انسان شناسی و جامعه شناسی پژوهشگر CNRS
CLAUDOT-HAWAD Hélène انسان شناسی پژوهشگر CNRS
DEGUILHEM Randi تاریخ معاصر خاورمیانه عربی، نهاد وقف ( جنبه های حقوقی و اجتماعی) مدیر پژوهش در CNRS
GEISSER Vincent علوم سیاسی و جامعه شناسی پژوهشگر CNRS
GOBE Eric علوم سیاسی و جامعه شناسی پژوهشگر CNRS
GRANGAUD Isabelle تاریخ اجتماعی مغرب پژوهشگر CNRS
LATTE ABDALLAH Stéphanie تاریخ اجتماعی و مردم شناختی اردن و فلسطین پژوهشگر CNRS
HOUEROU Fabienne تاریخ استعماری و فرااستعماری، مهاجرت الزامی پژوهشگر CNRS
LORCERIE Françoise ادغام اجتماعی، تبعیض، سیاست های آموزشی مدیر پژوهش در CNRS
MARINO Brigitte تاریخ سوریه عصر عثمانی پژوهشگر CNRS
PARIZOT Cédric انسان شناسی سیاسی پژوهشگر CNRS

 
فهرست استاد- پژوهشگران
سیزده نفر استاد- پژوهشگر در موسسه فعالیت می نمایند که درفهرست زیر اطلاعات اجمالی مربوط به آنها آمده است:

نام حوزه تخصصی فعالیت سمت آموزشی/ پژوهشی

BAKHOUCH Mohamed مطالعات عربی استادیار دانشگاه پروانس
BALIVET Michel تاریخ سلجوقی و عثمانی؛ تاریخ روابط اسلام- بیزانس و ترک-بالکان استاد دانشگاه پروانس
BELGUIDOUM Saïd جامعه شناسی شهری استادیار دانشگاه مدیترانه
BENSAAD Ali جغرافیای مغرب استادیار دانشگاه پروانس
CASSUTO Philippe مطالعات عبری و سامی استاد دانشگاه پروانس
CHAKER Salem زبانشناسی بربر استاد دانشگاه پروانس
IMBERT Frédéric کتیبه شناسی اسلامی و عربی استادیار دانشگاه پروانس
JACQUEMOND Richard ادبیات عرب معاصر استادیار دانشگاه پروانس
LARCHER Pierre زبان شناسی عرب استاد دانشگاه پروانس
LESAGE Jean-Marie مردم شناسی مغرب استادیار
LESSAN PEZECHKI Homa زبانشناسی متقابل فرانسه/فارسی استادیار دانشگاه پروانس
MICHEL Nicolas تاریخ معاصر استادیار دانشگاه پروانس
MUGNAIONI Remo شرق کهن و مطالعات سامی استادیار دانشگاه پروانس

در عین حال به این پژوهشگران و استاد- پژوهشگران باید فهرست های مربوط به پژوهشگران مقیم خارج، پژوهشگران همکار و نیز دستیاران و مهندسان پژوهش را نیز اضافه نمود.

فهرست پژوهشگران مقیم خارج
نام حوزه تخصصی فعالیت سمت آموزشی/ پژوهشی

BURGAT François علوم سیاسی مدیر پژوهش در CNRS
CHAUMONT Eric اسلام شناسی، حقوق اسلام 
DENOIX Sylvie تاریخ قرون میانه 
GIROD Alain تاریخ قرون میانه 
HONVAULT Juliette تاریخ معاصر 
MILLER Catherine انسان شناسی زبانی مدیر پژوهش در CNRS
TILLIER Mathieu تاریخ قرون میانه استادیار دانشگاه پروانس
TUCHSCHERER Michel تاریخ عثمانی استاد دانشگاه پروانس

فهرست پژوهشگران افتخاری
نام حوزه تخصصی فعالیت سمت آموزشی/ پژوهشی

AUDEBERT Claude ادبیات کلاسیک عرب و زبانشناسی 
CAMAU Michel علوم سیاسی 
CHEVALDONNE François جامعه شناسی رسانه ها استاد دانشگاه پروانس
COTE Marc جغرافیای انسانی مغرب 
GILLIOT Claude فقه و کلام اسلامی 
GRIL Denis اسلام شناسی، صوفی گری استاد دانشگاه پروانس
HENRY Jean-Robert روابط مدیترانه ای مدیر پژوهش در CNRS
MAHIOU Ahmed حقوق مدیر پژوهش در CNRS
PICARD Elizabeth علوم سیاسی، جهان عرب مدیر پژوهش در CNRS
RAYMOND André تاریخ شهرهای عرب، تاریخ امپراتوری عثمانی استاد دانشگاه پروانس – بنیانگزار موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام


فهرست پژوهشگران همکار
نام حوزه تخصصی فعالیت سمت آموزشی/ پژوهشی

ABBASSI Driss  تاریخ معاصر مغرب Université de Nice
ABENANTE Paola
انسان شناسی Univ. Milano-Bicocca
ABOLGASSEMI Parviz
ادبیات فارسی Aix
ANTONIUS Rachad
جامعه شناسی Université du Québec à Montréal/IMERA-IREMAM

APELLANIZ Francisco
مطالعات عربی DEMO, Aix
ARBACH Mounir
زبان و واژه شناسی عرب قدیم CEFAS, Sanaa
ARRIF Abdelmajid
قوم شناسی شهری MMSH, Aix
BAGHZOUZ Aomar
علوم سیاسی Université de Batna
BAKRIM Noureddine
نظام نگارشی بربر Aix
BARRAUD Emilie
انسانشناسی Aix
BASFAO Kacem
ادبیات مغرب Université de Casablanca
BERGEAUD-BLACKLER Florence
جامعه شناسی Aix
BILICI Faruk
اسناد عثمانی Inalco
BONNEFOY Laurent
علوم سیاسی CERI, Paris
BOUCHERIT Aziza
زبان شناسی Université Paris Descartes
BOUKOBZA Julie
انسان شناسی 
BUSTOS Rafaël
علوم سیاسی Université de Madrid
CARREIRA Ernestine
مطالعات پرتغالی CEMAF, Aix
CHERAK Fatima
انسان شناسی Aix
DAHDAH Jean-Pierre
معنویت جهان عرب Aix
DESRUES Thierry
سیاست و تحولات اجتماعی مراکش IESA-CSIC (Cordoue, Espagne)
DIRECHE-SLIMANI Karima
تاریخ معاصر CJB, Rabat
DONABEDIAN Patrick
مطالعات ارمنی Univ. de Provence
EL MORSY Tarek
تاریخ جهان اسلام Caire
ESTABLET Colette
تاریخ معاصر Aix
GARCIN Jean-Claude
تاریخ قرون میانه Aix
GAUBERT Christian
زبانشناسی عربی IFAO, Le Caire
GELARD Marie-Luce
انسان شناسی Univ. De Paris V
GIUNTA Roberta
کتیبه شناسی Université de Naples
GRAEFF Christian
علوم سیاسی Aix
GROC Gérard
مطالعات ترکی IEP, Aix
GUENO Vanessa
سوریه عثمانی Damas
GUIGNARD Didier
الجزائردر قرن نوزدهم Aix
HADDAD Said
علوم سیاسی Ecole Militaire de Coëtquidan
HINCKER Catherine
انشان شناسی Strasbourg
JACCARINI André
زبانشناسی عرب LaLIC, Paris
KARAM Karam
علوم سیاسی Liban
KHOURY Gérard
تاریخ معاصر کشورهای حوزه مدیترانه Aix
KIENLE Eberhard
علوم سیاسی PACTE, Grenoble

LE PAPE Loïc
جامعه شناسی سیاسی Paris
MENORET Pascal
علوم سیاسی 
MEOUCHY Nadine
تاریخ سوریه IFEAD
MERLE Isabelle
تاریخ IRIS, Paris

MESSAOUDENE Zahia
مطالعات بربر UP
METENIER Edouard
مطالعات عرب Erlaos, Aix
NOMAN Abdallah
اسناد یمن 
MILLET Thierry
تاریخ 
OUDADA Mohammed
جغرافیا 
PAPI Stéphane
علوم قضائی 
PASCUAL Jean-Paul
تاریخ سوریه Aix
PERRIN Delphine
حقوق Institut européen de Florence
PORKHOMOVSKY Victor
زبانشناسی 
REMILLET Gilles
انسان شناسی - سینما CIRCPLES, Nice
ROBIN Christian
شرق شناسی Collège de France
ROMANI Vincent
علوم سیاسی Brandeis University, USA
SAID MOHAMED Nicole
علوم تربیتی IUFM Aix-Marseille
SANTUCCI Jean-Claude
جامعه شناسی سیاسی Aix
SELIM Sameh
ادبیات عرب Aix
SHUVAL Tal
تاریخ عثمانی Univ. Beersheva
STROOMER Harry
زبان شناسی Univ. Leyde
SROOR Musa
تاریخ Univ. Birzeit
TADROS KHALAF Noha
تاریخ جهان عرب Tunis
TAHER Mustafa
کتابت شناسی IFAO, Le Caire
VIGNET-ZUNZ Jacques
انسان شناسی Aix
YIP Andrew
جامعه شناسی Univ. Nottingham
ZINE Mohammed
تاریخ 

فهرست دانشجویان دکتری موسسه
در موسسه مطالعات و پژوهش های جهان عرب و اسلام دو دانشکده دکتری وجود دارد که عبارتند از:
دانشکده دکتری " فضا، فرهنگ و جامعه "  
دانشکده دکتری" مطالعات حقوقی و سیاسی" 
در دانشکده دکتری فضا، فرهنگ و جامعه تعداد هفتاد و یک نفر دانشجوی دکتری به تحصیل و پژوهش اشتغال دارند که اسامی آنها عبارت اند از:
1. ABROUS ép. BENELHADJ Nacira
2. AL AMER Ahmad
3. AHMED ABDALLAH Yasser
4. AL-KAYYALI Abdul-Hameed
5. ARTAM, ép. ERDOGDU Goncagul
6. AYACHE Belkacem
7. AZAIEZ Mehdi 
8. BENFERHAT Mohamed 
9. BEN SASSI Ali Cheib
10. BENSTEIN Patricia
11. BOISLIVEAU Anne-Sylvie 
12. CAILLET Romain
13. CARAYON Agnès
14. CAUCANAS Rémi
15. CHABROL Arnaud
16. CHEMSI Saïd
17. CHEVRE Mathilde
18. CHIABOTTI Francesco
19. CHITI Elena
20. CHOGRANI Fatiha
21. CORREA CALLEJA Elka Margarita
22. CORBIER François
23. D'AGOSTINI Aldo
24. DENIZEAU Valentine
25. DE TILLESSE Alexia
26. DEWEERDT Charlotte
27. DIANA Chiara
28. DIOUF Mouhamadou
29. DHUME Fabrice
30. DURAND, ép. SKHAB Valentine
31. FARHAT, ép. BEN NASR Hanene
32. GARCETTE Arnaud
33. GIOLFO Manuela
34. GIRARD ép. SAID MOHAMED Nicole
35. GOUTTENOIRE Marie-Andrée
36. GRIFONI Giorgia
37. HAMIDOUNE Mohamed Amine
38. HANZOULI Nasr
39. HASSAN Shaaban El-Sayed
40. HELLAL, ép. SFOUHI Mounia
41. HERNANDEZ VILCHIS Nofret
42. JAUFFRET, ép. DERVILLE Sibylle
43. KAMOUN Besma
44. KHALIFA Ahmed Mahmoud
45. KNIESTEDT ép. SIRAMY Anika
46. LABIB Malak
47. LANGELLA Maria-Luisa
48. LARIA Léone
49. LE BOT Chantal
50. LIMORTE Sarah
51. MAANAOUI El Hassane
52. MALOOM Hanan
53. MESTAOUI Mohamed
54. MOHAMED Samah
55. MOULAYE Mohamed
56. NANGA Christophe
57. PALUMMIERI Giuseppe
58. PATRIZI Luca
59. PINON Catharina
60. SALHI Abdelkader
61. SARTORI Manuel
62. SCATA Sara
63. SERI-HERSCH Iris
64. SHARF EDDEN Lamya
65. SHARFEDDINE Enaam
66. SOHBI Sabrina
67. TSETLAKA Athanasia-Marina
68. TURIANO Annalaura
69. VIMERCATI Ruggero
70. YAPICIOGLU Can
71. ZAHRA Zakia

در دانشکده دکتری مطالعات حقوقی و سیاسی نیز تعداد بیست و پنج نفر دانشجوی دکتری به تحصیل و پژوهش اشتغال دارند که اسامی آنها عبارت اند از:
1. AKKOUCHE Abdelhadi
2. ALLAL Amin
3. ARIKANLI Zeynep
4. BASSIOUNI Moustapha
5. BOEX Cécile
6. CERRATO DEBENEDETTI Marie-Christine
7. DABED Emilio
8. DELAYE Grégoire
9. DORLIAN Samy
10. EMPERADOR BADIMON Monserrat
11. EMSELLEM Sylvie
12. FAKHET Hakim
13. GHALI Belkheir
14. LE FORT Bruno
15. LE RAY Marie
16. MAGUED Shaimaà
17. PLANTON ép. AMARA Marie
18. POIRIER Marine
19. ROMHILD ép. BENKAABA Katrine
20. SEGHIRATE Yasmina
21. SULEIMAN GABRYEL Nasser
22. TAHIR Nadir
23. TANRIVERDI Duygu
24. VEGUILLA Victoria
25. FERCHICHE Nassima

در پایان اشاره به این نکته نیز خالی از لطف نیست که موسسه دارای کتابخانه تخصصی قابل توجهی است که ضمن برخورداری از  کتاب ها و نشریات مختلف، اسناد زیادی را نیز گردآوری نموده است و در ضمن بخشی از کتابخانه نیز به آثار صوتی و تصویری اختصاص دارد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم: گروه جهان عرب و مدیترانه دانشگاه تور 


معرفی اجمالی
گروه جهان عرب و مدیترانه دانشگاه تور در سال 2004 تاسیس شده و همچنان که از نام آن بر می آید فضای جغرافیایی کشورهای عرب زبان را در بر می گیرد. با این حال در این محدوده منحصر نمی ماند و روابط این حوزه با سایر حوزه ها از جمله اروپای مدیترانه ای را نیز در بر می گیرد.
ریشه های اولیه شکل گیری گروه جهان عرب و مدیترانه را باید در سال 1997 جستجو کرد. در این سال جمعی از جغرافی دانان متخصص مغرب، گروه شهرسازی، شبکه های شهری و منطقه ای شدن در مغرب  را در دانشگاه تور پایه گزاری کردند. گروهی که در سال 1982 به مرکز مطالعات و تحقیقات در خصوص شهرسازی جهان عرب  با عنوان اختصاری URBAMA تغییر نام یافت.
هسته گروه مزبور به دنبال پاره ای تغییرات درون سازمانی در دانشگاه تور از سال 2004 با عنوان فعلی گروه جهان عرب و مدیترانه و تحت ریاست نورا سمود  استادجغرافیا در دانشگاه تور فعالیت می نماید.
گروه جهان عرب و مدیترانه یکی از سه گروه پژوهشی تخصصی موجود در فرانسه در خصوص مطالعات جهان عرب است که در بستری میان رشته ای فعالیت می نماید. در واقع حوزه مطالعاتی گروه رویکرد میان رشته ای را ایجاب می نماید. بر همین اساس به کمک متخصصان رشته های مردم شناسی، جغرافیا، جامعه شناسی و تاریخ، تحولات منطقه مزبور از نظر نهادها مانند حکومت، سازمان های سیاسی و اقتصادی و ... و نیز از نظر فرایندها و شیوه های شکل گیری تحولات مورد مطالعه قرار می گیرد.
حضور متخصصان رشته های مختلف در گروه علاوه بر این که امکان مطالعات میان رشته ای را فراهم می سازد بلکه بستری را فراهم می نماید تا در طرح های مطالعاتی گروه از آخرین تحولات رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی بهره گرفته شود. به این ترتیب امکان مطالعه پدیده های پیچیده و دشوار به نحو مطلوب تری فراهم می شود.
در عین حال در بطن گروه، به تبادل متخصصان با سایر فضاهای فرهنگی از جمله کشورهای اروپای غربی اهمیت زیادی داده می شود. در این خصوص بیان این نکته ضروری است که اساسا توجه اصلی گروه جهان عرب و مدیترانه معطوف به بازاندیشی رابطه میان جهان عرب و جهان غرب است. گروه همواره تلاش می نماید تا با سایر شبکه های پژوهشی در جهان عرب و بویژه در منطقه خاورمیانه پیوندهای مختلف و مستحکمی را بنا نهد. پیوندهایی که از طریق دوره های آموزشی تخصصی، فعالیت های پژوهشی و شکل های مختلف همکاری های علمی سامان می یابند. در این میان نقش دانشجویان دکتری فعال در گروه بسیار برجسته و چشمگیر است.
در مجموع می توان گفت که بیشتر اعضای گروه در برنامه هایی که در سطوح مختلف از جمله سطح بین المللی در ارتباط با زمینه های کاری گروه صورت می گیرد مشارکت می نمایند. بدیهی است همکاری با سایر مراکز پژوهشی مرتبط نیز از اولویت های اصلی گروه است.
در عین حال علاوه بر تبادلات علمی پژوهشی فوق، گروه برای ارائه دستاوردهای خود دو راهبرد اساسی را مدنظر قرار می دهد. نخست نشر دستاوردهای پژوهشی از طرق مختلف بویژه مجلات تخصصی گروه است. در کنار آن آعضای گروه همواره تلاش می نمایند تا از فرصت های مختلف از جمله همکاری با رسانه ها برای تعامل با عموم مردم بهره بجویند.

حوزه های اصلی پژوهشی و آموزشی
پژوهش های گروه جهان عرب و مدیترانه معطوف به دو حوزه اصلی شهر  و چرخه ها و تحولات الگوهای فرهنگی  است که با عنایت به دو حوزه مزبور، فعالیت های پژوهشی گروه در قالب سه محور مطالعاتی زیر انجام می پذیرد:

محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب ( تحت مسولیت پیر سینیول)
محور دو: مسیحیت شرقی، اسلام و غرب ( تحت مسولیت برنارد هیبرژه)
محور سه: جوامع بدوی و برخورد فرهنگ ها – آفریقای شمالی و غربی ( تحت مسولیت صوفی کاراتینی )

در محور مطالعاتی نخست سه موضوع مختلف در دستور کار قرار دارند که عبارتند از:
ابعاد سیاسی فضاهای زندگی جمعی
شهرسازی های جدید، شهرنشینی های جدید، شکل گیری شهرها در شهرک های حاشیه ای
کاربردهای آئینی و مذهبی فضاهای شهری
سه موضوع مورد مطالعه در محور مطالعاتی دوم نیز عبارتند از :
تاریخچه مسیحیت شرقی
سیمای میانجیگری و حل اختلاف در مدیترانه شرقی
ماموریت های مسیحی در کشورهای اسلامی
در محور مطالعاتی سوم نیز موضوعات متنوع و مختلفی در دستور کار گروه مطالعاتی قرار دارند که عمدتا ناظر بر تحولات مربوط به دوران مستعمره بودن برخی کشورهای منطقه مزبور و دگرگونی های پس از آن می باشند. در زیر عناوین برخی طرح های مطالعاتی محور سه آمده است.
سلطه استعماری بر سرزمین های مردمان بدوی
کارکنان سنگالی دستگاه استعمار و روابط آنها با مردمان محلی
کمک برای توسعه به عنوان شیوه شکل گیری روابط فرااستعماری
کارشناسان محیط زیست در همکاری های تمرکز زداشده فرانسه مغرب
تکمیل فرایند استعمارزدایی و بازسازی فراملی : الزامات ژئوپولیتیک ادغام مغرب
هویت فرااستعماری: نمونه صحرای غربی میان مرزها، ملی گرایی و جهانشمولی
فرایندهای ملی شدن جامعه الجزایر: تاریخ ملی از منظر یک روستای الجزایر
از کنترل افراد تا کنترل فضا: شکل های جدید قدرت و مقاومت در منطقه گالی و شمال مالی
مخاطرات قدرت انجمن های اسلامگرا در مالی
سازمان های بازماندگان برده داری
رفتارهای جدید شهری در میان مردمان پروازی (دائم السفر) موریتانی
هویت های جوامع اولیه اسلامی و سازمان سیاسی اجتماعی در نیجریه مرکزی

انتشارات
گروه جهان عرب و مدیترانه در وبگاه خود بخشی را به معرفی مقالات منتشرشده و نیز معرفی رساله های دکتری اتمام یافته یا در حال نگارش اختصاص داده است. به رساله های در دست نگارش در بخش معرفی دانشجویان دکتری گروه اشاره خواهد شد و در خصوص مقاله ها باید گفت که 223 عنوان مقاله به صورت مختصر معرفی شده است که به متن کامل برخی مقاله ها می توان دسترسی یافت ولی بیشتر مطالب به صورت تمام متن قابل مطالعه یا دریافت نیستند. نکته قابل توجه آن است که در میان مقاله های مزبور کمتر به ایران پرداخته شده است و به نوعی می توان گفت که اصلا به ایران پرداخته نشده است. از این منظر فقط یکی از مقاله ها به نوعی به ایران مرتبط می شود که توسط پیر سینیوله  و برویله تحت عنوان جهان اسلام؛ از مغرب تا ایران  نگارش یافته و در سال 2000 منتشر گردیده است.


نیروی انسانی
در گروه جهان عرب و مدیترانه متخصصان، اساتید و پژوهشگران مختلفی حضور دارند که در زیر اطلاعات اجمالی مربوط به آنها آمده است.

فهرست اعضای دائم گروه 
نام حوزه تخصصی فعالیت سمت آموزشی/ پژوهشی

Jérome Bocquet محور دو: مسیحیت شرقی، اسلام و غرب استادیار دانشگاه اورلئان
Roméo Carabelli محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پژوهشگر دانشگاه تور
Sophie Caratini مسول محور سه: جوامع بدوی و برخورد فرهنگ ها – آفریقای شمالی و غربی مدیر پژوهش در CNRS – مسول محور مطالعاتی سوم
Francesco Correale
 محور سه: جوامع بدوی و برخورد فرهنگ ها – آفریقای شمالی و غربی Ingénieur de recherches

Bénédicte Florin
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه تور
Bernard Heyberger
 مسول محور دو: مسیحیت شرقی، اسلام و غرب استاد دانشگاه تور
Olivier Legros
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه تور
Anna Madoeuf
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه تور
Muriel Sajoux
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه تور
Olivier Sanmartin
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه تور
Corinne Scheid
  Technicien, CNRS
Nora Semmoud
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد دانشگاه تور
Pierre Signoles
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد بازنشسته دانشگاه تور
François-Olivier Touati
 محور دو: مسیحیت شرقی، اسلام و غرب استاد دانشگاه تور

اعضای وابسته

نام حوزه تخصصی فعالیت سمت آموزشی/ پژوهشی

Myriam Ababsa محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پژوهشگر وابسته IFPO - Amman
Omnia Aboukorah محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پسادکتری - قاهره
Myriam Bacha
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پژوهشگر وابسته , IRMC - Tunis
Fabrice Balanche
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پژوهشگر وابسته IFPO - Beyrouth
Pierre-Arnaud Barthel
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه نانت
Rabia Bekkar
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار , IRD (Dakar)
Isabelle Berry-Chikhaoui
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه مونپلیه سه
Nadir Boumaza
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد دانشگاه گرونوبل
Sylvaine Bulle
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه سنت اتین
Raphaele Cattedra
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار دانشگاه مونپلیه سه
Morched Chabbi
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استادیار, HDR, Bureau d'études - Tunis
Marie-Laure Crosnier-Leconte
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب مسول پژوهش موزه اورسی , Musée d'Orsay
Agnès Deboulet
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پژوهشگر وابسته , Ecole d'architecture Paris-Belleville
Albrecht Fuess
 محور دو: مسیحیت شرقی، اسلام و غرب پژوهشگر وابسته, Université d'Erfurt
Annie Garnier-Muller
 محور سه: جوامع بدوی و برخورد فرهنگ ها – آفریقای شمالی و غربی پژوهشگر وابسته دانشگاه پاریس ده نانتر
Alain Henri
 محور سه: جوامع بدوی و برخورد فرهنگ ها – آفریقای شمالی و غربی مدیر پژوهش آزانس فرانسوی توسعه Agence française pour le développement (AFD)
Aziz Iraki
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد , INAU - Rabat
Abdelkader Kaioua
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد دانشگاه کازابلانکا
Rhida Lamine
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد دانشگاه  Sousse (Tunisie)
Mohamed Madani
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پژوهشگر وابسته دانشگاه علوم و فناوری  Oran (Algérie)
Joë Nasr
  پژوهشگر وابسته  Ryerson University, Toronto


Claudine Piaton
  پژوهشگر وابسته  CEDHEC/DAPA
Mohamed Safar-Zitoun
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد دانشگاه d'Alger
Marion Séjourné
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب پسادکتری CEDEJ - Le Caire
Roman Stadnicki
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب دانشجوی دکتری دانشگاه تور
Jean-François Troin
 محور یک: شکل گیری و کارکرد شهرها در جهان عرب استاد افتخاری دانشگاه تور
Hélène Vacher
  استادیار دانشگاهd'Aalborg, Danemark


دانشجویان دکتری
Mathieu Alaime
 La zone économique spéciale d'Aqaba en Jordanie : processus, enjeux et images d'un territoire de la mondialisation
Malika Barki
 Productions urbaines et constructions territoriales dans le Sahel algérois ; Le cas des communes de Draria et El Achour
Esmahen Ben Moussa
 Les formes architecturales et urbaines en Tunisie, considérées sous l’angle de l’évolution de la profession d’architecte en situation coloniale (1860-1956)
Nizar Ben Tekaya
 Mobilité résidentielles et processus de territorialisation dans le Grand Sousse (Tunisie).
sous la direction de Pierre Signoles
Fateh Benalia
 Les marges et la ville : entre exclusion et intégration. Approche comparée de cas méditerranéens
Douadi Bounour
 L’espace public, entre usages et action publique. Le péricentre et périphérie ouest d’Annaba
Anissa Boutemedjet
 L'espace public résidentiel, sens et pratiques. Le cas de la ville d'Annaba (Algérie)
sous la direction de Nora Semmoud
Alfredo Cavalière
 Habiter le Nomos, gouvernance et quartiers non réglementaires à Amman
sous la direction de Pierre Signoles
Rola Chidiac
 Logiques et acteurs de l'urbanisation de la montagne libanaise.
sous la direction de Pierre Signoles
Marie-Astrid Choplin
 La mise en tourisme du Sud-Est marocain (Ouarzazate et sa région) : acteurs, espaces et sociétés
Elsa Coslado
 Mobilités résidentielles et fabrication de la périphérie par les classes moyennes : nouvelles territorialités et citadinité à Marrakech (Maroc)
Karim Debache
 Les constructions territoriales dans la ville nouvelle « Ali Mendjeli » à Constantine. Le cas des relogés du centre-ville de Constantine
Bruno Dewailly
 Dynamiques spatiales et reconfigurations de pouvoirs à Tripoli Al-Fayhâ'a (Liban).
sous la direction de Pierre Signoles
Habiba Essahel
 Les associations de quartiers et les zones d’habitat urbain non réglementaire : le cas de la conurbation de Rabat (Rabat, Témara, Skhirat)
Lamia Fodil
 Le centre ville d'Oran ; naissance et développement de l'urbanisme colonial.
sous la direction de Bernard Heyberger
Marie-Pierre Anglade 
Muriel Girard
 Recompositions du monde artisanal et mutations urbaines au regard des mises en patrimoine et en tourisme au Maghreb et au Moyen-Orient (Fès, Istanbul, Alep)
Mélanie Guillermo
 L’identité territorialisée : acteurs, marqueurs territoriaux et représentations. Etude comparée de deux quartiers de la banlieue de Beyrouth, Chyah et Ghobeireh
Mohamed Hellal
 Le projet touristique de Yasmine-Hammamet (Tunisie) : enjeux et stratégies d’acteurs.
sous la direction de Pierre Signoles
Fatima Zohra Himri
 Mobilités résidentielles et constructions territoriales dans la périphérie d'Oran. Habitants des lotissements récents d'Es-Sénia
Medhi Ibraham
 Altérité et identité territoriale : l’exemple de Téboulba, une ville moyenne du Sahel tunisien
sous la direction de Pierre Signoles
Amel Jabri
 Expropriation et grands barrages en Tunisie du Nord-Ouest : les processus de territorialisation des déplacés « de force » dans le cadre du Plan directeur des Eaux du Nord tunisien
Zouhaier Khmais
 Acteurs, stratégies d'acteurs et enjeux du développement urbain : Le cas de trois quartiers populaires périphériques à Siliana (Tunisie du Nord-Ouest) : Essalah, Ennour et Ennozha
Ahcène Lakehal
 Les centres secondaires dans l’agglomération de Constantine : genèse, dynamique, structure
Stéphane Loret
 Les représentations en acte dans le processus de la reconstruction du Centre-ville de Beyrouth (Liban).
Vincent Martignon
 La dimension spatiale de l'intégration sociale des migrants d'origine rurale à Sana'a - Yémen.
Hicham Mouloudi
 Les projets urbains des fronts d’eau de Rabat : systèmes d’action et stratégies d’acteurs
sous la direction de Pierre Signoles
Maud Moussi
 Figures du patrimoine dans les villes libanaises : trajectoires et représentations des espaces hérités dans l’action publique
Leïla Msilta
 Urbanisation de la périphérie algéroise entre repli communautaire et sociabilité ouverte

Saliha Ouadah-Rebrab
 La politique de l’habitat en Algérie : Entre stratégies d’acteurs et contraintes sociales
Saloua Ouerghemmi
 Les églises catholiques de Tunisie à l’époque coloniale : étude historique et architecturale
Mostapha Rahaoui
 L'émigration internationale et l'urbanisation des pays de départ, impacts et acteurs, le cas de la ville de Nador (le Nord-Est marocain).
Ali Rebhi
 Gouvernance urbaine et aménagement des quartiers irréguliers à Kairouan (Tunisie)
Cyril Roussel
 « L’espace communautaire des Druzes du Sud de la Syrie : des stratégies de création d’un territoire à celles de la mobilité »
Fathi Saidi
 Les processus de localisation industrielle et les recompositions spatiales dans la couronne méridionale du Grand Tunis
Fathi Saidi
 Les processus de localisation industrielle et les recompositions spatiales dans la couronne méridionale du Grand Tunis
Kinda Wazzan
 La production de l’espace périphérique à Lattaquié (Syrie) : stratégies d’acteurs et formes produites
Ridha Zatout
 Les enjeux du développement et de la mise en oeuvre des instruments d'urbanisme en Algérie. Le cas des instruments d'urbanisme de la commune de Tizi Ouzou.

 

 

 

 

 


فصل سوم: موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام 

معرفی اجمالی
موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام موسسه ای وابسته به دانشکده مطالعات عالی در علوم اجتماعی  است که توسط وزارت آموزش ملی، تحقیقات و فناوری در سال 1999 تشکیل شده است در چارچوب و تحت نظر دانشکده مطالعات عالی در علوم اجتماعی فعالیت می نماید. در واقع علاوه بر آن که مدیر موسسه توسط رئیس دانشکده انتخاب می گردد فعالیت های آن نیز تحت نظر شورای علمی دانشکده صورت می گیرد. در حال حاضر مدیر موسسه آقای برنار هیبرژه  و معاون ایشان خانم سابرینا مرون  می باشد.
این موسسه که در پاریس واقع شده است برای پیشبرد اهداف پژوهشی و آموزشی خود با مراکز مختلفی در فرانسه و سایر کشورهای جهان همکاری می نماید و سه هدف اساسی زیر را مد نظر قرار می دهد:
• گشایش یک فضای همکاری و تبادل میان پژوهشگران متخصص در زمینه مطالعات جهان اسلام ( محورهای مطالعاتی، سمینارهای پژوهشی، نشست ها و برنامه های علمی)
• ارائه فعالیت های آموزشی و حمایت از پژوهشگران جوان
• مشارکت در نشر آگاهی های علمی مربوط به اسلام و جهان اسلام از طریق نشر مطالب تخصصی، کنفرانس های عمومی دوره ای و برگزاری دوره های آموزشی ویژه برای کارشناسان نهادهای عمومی و دولتی یا شرکت ها و موسسات خصوصی

حوزه های پژوهش و آموزش
فعالیت های پژوهشی اصلی موسسه، البته جدای از حوزه نشر، از سه طریق اصلی صورت می گیرند که عبارتند از محورهای تحقیقاتی، همایش های علمی یکروزه و در نهایت نشست های علمی عمومی.
محور های مطالعاتی  موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام در پنج محور زیر سامان یافته است:
• اسلام؛ متون، هنجارها و تجربه های عملی
• تجربه های تاریخی بصری؛ بایگانی ها، یادبودها و میراث ها 
• اسلام و بازسازی های معاصر سیاست در جهان اسلام 
• پویایی های سرزمین ها و جمعیت ها  
• هنرها، ادبیات و جوامع

در کنار محورهای مطالعاتی پنچگانه، موسسه در زمینه برگزاری همایش های علمی یکروزه و نشست های تخصصی نیز فعال است. در وبگاه موسسه اطلاعات مربوط به پنج همایش علمی یکروزه ارائه شده است که در سال های 2009 و 2010 برگزار شده اند. بحث مساجد و مناره ها، معماری عربی اسلامی، سیاست های جنسیتی در اسلام (شامل حقوق خانواده)، شهدا و نوزایی اسلام در جمهوری های سابق روسیه از عناوین همایش های مزبور بوده اند.
همچنین موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام برای پنجمین سال متوالی برنامه ای را تحت عنوان شناخت اسلام  در قالب نشست های دوره ای تدوین نموده است که موضوع انتخاب شده برای سال 2010 " ایران، پاکستان و افغانستان؛ در دل منازعات منطقه ای"  بوده است. در این چارچوب در طی ماه های فوریه و مه مجموعه ای از نشست های تخصصی برگزار گردیده است که عناوین برخی از نشست های تخصصی مزبور به شرح زیر می باشد:

عنوان سخنرانی
 سخنران
* تشیع؛ بنیادهای نظری و تحولات تاریخی  Mohammed Amir-Moezzi
* ژئوپولیتیک تریاک در آسیای جنوب شرقی (افغانستان، پاکستان، ایران)  Alain Labrousse
* کدام جمهوری برای کدام اسلام؟ نوزایی تسنن در ایران و ملاحظات ژئواستراتژیک آن  Stéphane Dudoignon
* سال های 1979 تا 2009؛ گسترش خاورمیانه به سمت آسیای مسلمان  Hamit Bozarslan
* حیات القاعده در پاکستان و افغانستان  Jean-Pierre Filiu
* افغان های ایرانی  Fariba Abdelkah
* پاکستان در مواجهه با طالبان  Mariam Abu Zahab
* شهادت بدون جهاد: بهره گیری از مذهب در گفتمان سیاسی احزاب لائیک در پاکستان  Michel Boivin
* ایران انقلاب  Bernard Hourcade
* پاکستان در مرکز کشمکش های منطقه ای  Christophe JAFFRELOT
* کدام آینده برای افغانستان؟  Gérard Fussman


انتشارات و دستاوردهای پژوهشی
در بخش انتشارات، موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام آثار پژوهشی قابل توجهی ارائه شده است که بر اساس وبگاه خود موسسه در سه دسته کتاب های منتشر شده، کتاب های منتشر شده در قالب مجموعه های خاص موسسه و در نهایت نتایج طرح های پژوهشی  انجام شده در موسسه دسته بندی شده اند. در کنار اینها به بولتن اطلاعاتی موسسه نیز می توان اشاره کرد که اخبار موسسه را پوشش می دهد و تاکنون 36 شماره از آن منتشر شده است.
در بخش کتاب ها و آثار منتشر شده، کتاب های مرتبط با حوزه های مطالعاتی موسسه ذیل پنج عنوان کلی اسلام شناسی و علوم اجتماعی، مسائل سیاسی جهان اسلام، تاریخ جهان اسلام، جوامع اسلامی معاصر و اسلام در اروپا به صورت مختصر معرفی شده اند. عناوین کتاب های مزبور به شرح زیر می باشد.

اسلام شناسی و علوم اجتماعی

ضیافت؛ قرائتی از سوره المائده
Le Festin, Une lecture de la sourate al-Mâ’ida, Paris, Lethielleux, (« Rhétorique sémitique ; 4 »), 2007,  IV+453 p. Bibliogr ; Index. 23 € ISBN 978-2-283-61251-4

گویش مختلط؛ تاریخ زبانی به هم آمیخته در مدیترانه
Jocelyne Dakhlia, Lingua franca. Histoire d’une langue métisse en Méditerranée  Actes Sud, Arles, 2008, 591 p.
Françoise JACQUIN (éd.), Massignon - Abd el Jalil : Parrain et filleul. Correspondance  Préface par Maurice BORRMANS, Paris, Éd. du Cerf, « Histoire », 2007, 299 p.

مریم مسلمان ( بررسی تصویر مریم مقدس در قرآن)
Michel DOUSSE, Marie la musulmane Albin Michel, « L'islam des lumières », 2005, 267 p.

تاریخ اندیشه عربی و اسلامی
Dominique URVOY, Histoire de la pensée arabe et islamique Paris, Seuil, 2006, 685 p.

بازسازی اسلام؟ مقدمه ای بر بحث های معاصر
Abdou FILALI-ANSARY, Réformer l’Islam ? Une introduction aux débats contemporains Paris, Éditions de la Découverte, 2003, 284 p.

قرآن در برابر تحلیل روانشناختی
Olfa YOUSSEF, Le Coran au risque de la psychanalyse Albin Michel, Spiritualités, Collection « L’Islam des lumières », Paris, 2007, 218 p.

اندیشه اسلامی معاصر؛ بازیگران و مسائل
Alain ROUSSILLON, La pensée islamique contemporaine, acteurs et enjeux Paris, Téraèdre, collection L’islam en débats, 2005, 190 p.

جهاد؛ ریشه ها، تفسیرها و پیکارها
Michael BONNER, Le Jihad. Origines, interprétations, combats Traduit de l’anglais (États-Unis) par Alix Barreau, Paris, Téraèdre, 2004, 214 p.

 

مسائل سیاسی جهان اسلام         

ایران؛ جهان تضادها
Marie Ladier-Fouladi, Iran: Un monde de paradoxes, Nantes: L'Atlante (Comme un accordéon), 2009, 347 p. cartes, tab.

زنان و سیاست در خاورمیانه
Sonia DAYAN-HERZBRUN, Femmes et politique au Moyen-Orient Paris, L’Harmattan, 2005, 159 p.

تبارشناسی پایان جهان؛ دموکراسی در برابر اسلام گرایی
Frédéric ENCEL, Généalogie de l’apocalypse. La démocratie à l’épreuve de l’islamisme  Paris, Flammarion, “ Champs ”, 2003

فتنه؛ جنگ در دل اسلام
Gilles KEPEL, Fitna, guerre au cœur de l’islam Paris, Gallimard, 2004, 381 pages.

اسلام، غرب و مدرنیته
Bernard LEWIS, Que s’est-il passé ? L’Islam, l’Occident et la modernité (M’hamed Oualdi) Paris, Gallimard, 2002, 229 p.

پس از جنگ (یازده سپتامبر)
Laurent MURAWIEC, La guerre d’après (Jérôme Bocquet) Paris, Albin Michel, 2003.

سیاست در جهان عرب
Elizabeth PICARD (dir.), La politique dans le monde arabe, Paris, Armand Colin, coll. U, 2006, 335 p.

بازسازی سیاست های مسلمانی؛ تکثرگرائی، منازعات و گذار به مردمسالاری
R. W. HEFNER (ed.), Remaking Muslim Politics, Pluralism, Contestation, Democratization Princeton & Oxford, 2005, Princeton University Press, 358 p.

اسلام و آموزش در دوران اصلاحات؛ نظام های آموزشی و مسائل مربوط به آموزش در خاورمیانه و شمال آفریقا در قرن های نوزدهم و بیستم
Islam et éducation au temps des réformes. Systèmes scolaires et enjeux de l’enseignement au Proche Orient et en Afrique du Nord au XIXe et XXe siècles Cahiers de la Méditerranée, n° 75, décembre 2007, dossier thématique coordonné par Anne-Laure Dupont

 

تاریخ جهان اسلام           

برده داری و الغای آن در سرزمین های اسلامی
Esclavages et abolitions en terres d'Islam Roger Botte, Esclavages et abolitions en terres d’Islam, Bruxelles, André Versaille éditeur, 2010, 389 p.

خاورمیانه؛ اندرونی، مرزها و شکاف ها
"Vingtième siècle". Revue d’histoire, numéro 103, juillet-septembre 2009. "Proche-Orient : foyers, frontières et fractures"

مذهب گسسته؛ باورها و عبادت ها در اسلام شیعی
Mohammad Ali AMIR-MOEZZI, La religion discrète. Croyances et pratiques spirituelles dans l’islam shi’ite

افسانه های فرقه اسماعیلیه
Farhad DAFTARY, Légendes des Assassins. Mythes sur les Ismaéliens Traduit de l’anglais par Zarien Rajan-Badouraly, avec une préface de Christian Jambet, Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2007

نگاهی به اندلس
François GEAL (dir.), Regards sur al-Andalus, Casa de Velazquez Editions de la rue d’Ulm, Collection de la Casa de Velazquez, 94, Paris/Madrid, 2006, 168 p.

آفریقای جنوبی مسلمان؛ تاریخ روابط میان بومیان و جزایر نشینان کاپکارتالا
Éric Germain, L’Afrique du Sud musulmane. Histoire des relations entre Indiens et Malais du Cap Karthala, Paris, 2007, 445 p.

فقر و غنا در جهان مسلمانان مدیترانه
Jean-Paul PASCUAL (dir.), Pauvreté et richesse dans le monde musulman méditerranéen Maisonneuve & Larose, Paris, 2003
Lucette VALENSI, Mardochée Naggiar. Enquête sur un inconnu Paris, Stock, 2008, 379 p.


جوامع اسلامی معاصر       

پانصد سال رابطه میان ایران و لبنان
H. E. CHEHABI (dir.), Distant Relations. Iran and Lebanon in the last 500 years London, Centre for Lebanese Studies / I. B. Tauris Publishers, 2006, 322 p.

یک اسلام دیگر؛ هند، پاکستان و بنگلادش
Marc Gaborieau, Un autre islam: Inde, Pakistan, Bangladesh Paris, Albin Michel, 2007.

الزام فرمانبرداری؛ اقتصاد سیاسی سرکوب در تونس
Béatrice HIBOU, La force de l’obéissance. Économie politique de la répression en Tunisie Paris, La Découverte, 2006, 363 p.

اسلام، جامعه و سیاست در آفریقا
Hassane SOULEY, Xavier MOYET, Abdourahmane SECK, Maikorema ZAKARI (présentation par Jean-Louis Triaud), Islam, sociétés et politique en Afrique subsaharienne. Les exemples du Sénégal, du Niger et du Nigeria Paris, Les Indes Savantes-Rivages des Xantons, 2007, 149 p.

سرزمین های فلسطینی خاطره برانگیز
Nadine PICAUDOU (dir.), Territoires palestiniens de mémoire Paris-Beyrouth, Karthala/Ifpo, 2006, 379 p.

مذهب و سیاست در قفقاز پس از فروپاشی شوروی
Bayram BALCI et Raoul MOTYKA (dir.), Religion et politique dans le Caucase post-soviétique Paris, Maisonneuve et Larose, 2007

سوریه معاصر؛ تصویرهای یک جامعه
Baudouin DUPRET, Zouhair GHAZZAL, Youssef COURBAGE, Mohammed AL-DBIYAT (dir.), La Syrie au présent, Reflets d’une société Paris, Sindbad Actes Sud, 2007, 878 p.

ایران؛ تولد یک جمهوری اسلامی
Yann RICHARD, Iran : naissance d’une république islamique Paris, Éditions de La Martinière, 2006, 378-[4] p., [2] cartes, [17] ill. h.-t., chronologie, bibliographie, index

زیارت و ناسیونالیسم در فلسطین؛ پیامبران، قهرمانان و نیاکان
Emma AUBIN-BOLTANSKI, Pèlerinage et nationalisme en Palestine. Prophètes, héros et ancêtres

چهره دیگر ترکیه
Élise MASSICARD, L’Autre Turquie. Mouvement aléviste et ses territoires
Paris, PUF, 2005


اسلام در اروپا         

تعلیم سه دین وحدانی
G. BOUREL, P. BURESI, M. CHEVALLIER, D. EL KENZ, S. FELLOUS, « Enseigner les trois monothéismes » Hatier, Sciences Humaines, 2009, 127 p.

جامعه اخلاقی
A. BASTIER, qu'est-ce qu'une société ethnique? Paris, Presses Universitaires de France, 2004

اسلام در برابر غرب
J. CESARI, L’islam à l’épreuve de l’Occident La Découverte, 2004

ریشه های ناسیونالیسم در آلبانی؛ شکل گیری کشوری با اکثریت مسلمان در اروپا
NATHALIE CLAYER, Aux origines du nationalisme albanais. La naissance d’une nation majoritairement musulmane en Europe Paris, Karthala/CERI, coll. « Recherches internationales », 2007, 794 p.

اسلامیسیته
J. DAKHLIA, Islamicités PUF, Sociologie d’aujourd’hui, 2005, 161 p.
B. FEKKAR-LAMBIOTTE "La double présence, histoire d'un engagement"
Seuil, 2007, 198 p.

اسلام هراسی جدید
V. GEISSER, La nouvelle islamophobie Vincent Geisser,  2003, Paris, La Découverte, collection « sur le vif », 122 p.

مسلمانان فرانسه
B. GODARD, S. TAUSSIG Les musulmans en France - courants, institutions, communautés : un état des lieux Paris, Robert Laffont, 454 p.

سیاست های فرانسه در برابر مسلمانان
VINCENT GEISSER et AZIZ ZEMOURI, Marianne et Allah. Les politiques français face à la 'question musulmane,  La Découverte, 2007, 272 p.

لائیسیته در برابر اسلام
O. ROY, La laïcité face à l’islam, Stock, coll. les essais, 2005, 172 p.

فرانسه و مسلمانان آن، یک قرن سیاست
S.SELLAM, La France et ses musulmans. Un siècle de politique musulmane. 1895-2005 Fayard, 2006, 392 p.

 

کتاب هایی که در قالب مجموعه چاپ می شوند عموم افراد و نه متخصصان را مخاطب قرار می دهند و به دنبال آن هستند که آگاهی های لازم در خصوص بنیادهای دین اسلام و نیز مسائل مربوط به جهان معاصر اسلام را ارائه نمایند. در حال حاضر در ذیل سه مجموعه سرزمین ها و ساکنان دنیای اسلام، اسلام در معرض گفتگو و یکصد حرف برای بیان، 14 عنوان اثر منتشر شده است که عناوین برخی از آنها بدین شرح است:

عنوان سال نشر
نسلی از روشنفکران عرب در سوریه و لبنان  2009
تصویر اسلام پس از یازده سپتامبر  2006
جامعه عراق؛ قدرت و خشونت 2003
اسلام ممنوعیت ها، اسلام بهره جستن ها 2008
اسلام بدون عرب 2005
جهاد: ریشه ها، تفسیرها و پیکارها 2005
اندیشه اسلامی معاصر 2005
درباره ریشه های قرآن؛ پرسش های کهن، پاسخ های نوین 2004
مسئله تصویر در اسلام 2004
خشونت در جوامع مسلمان 2005


طرح های پژوهشی
برخی کارهای تحقیقاتی انجام شده در موسسه و یا انجام شده توسط پژوهشگران جهان اسلام با حمایت های موسسه منتشر شده اند که فهرست آنها در زیر آمده است.

خلاقیت های هنری معاصر در کشورهای مسلمان : هنرها در کشمکش 
Créations artistiques contemporaines en pays d’Islam : Des arts en tensions, J. Dakhlia (éd.), Kimé, Paris septembre 2006, 668 p

شهرها، غربت، خاطره ها و شعر و ادبیات جهان عرب 
Villes, exils, mémoires, littératures du monde arabe, poétiques croisées (2 tome) séminaires de Gilles Ladkany, 1999-2003, ENS-LSh/EHESS-IISMM, Paris, 2005.

اسلام و سیاست در مدیترانه قرن بیستم 
Numéro spécial : Islam et politique en Méditerranée, Vingtième siècle. Revue d’histoire, numéro 82, Presses de Sciences Po, Paris, avril-juin 2004.

خطاطی، خوشنویسی و نقاشی 
Écriture, calligraphie et peinture, Studia Islamica, n° 96, H.Touati, O. Grabar, M. Natif, DJ Roxburgh, Y. Porter, F.Richard, E. Brac de la Perrière, S Makariou., maisonneuve et Larose, Paris 2003.

درویش 
Darwich, numéro spécial, Nu(e)s-Carnets de l’IISMM, Gilles Ladkany et Pierre Grouix, dir., Nice, 2002.

نوزایی ادبی در فضای عربی-ترکی-فارسی 
Renouveau littéraire dans l’espace arabo-turco-persan, INALCO-IISMM, G. Ladkany et Timour Muhidine, Les Annales de l’autre Islam, n° 9, Paris, 2002.

 

دوره های آموزشی
برای سال 2010 و 2011 دوره های آموزشی مختلفی پیش بینی شده اند که اطلاعات مربوط به آنها به شرح ذیل می باشد:

عنوان دوره از عشق تا جنگ در ادبیات شرق و مسئله ترجمه آنها
De l’amour à la guerre dans la littérature d’Orient et la question de leur traduction
مسول یا مسولان برگزاری Makram Abbès, maître de conférence à l’ENS-Lsh,
Stéphane Baquey, maître de conférences à l’Université de Provence,
Sobhi Boustani, professeur à l’INaLCO,
Richard Jacquemond, maître de conférences à l’Université de Provence,
Gilles Ladkany, maître de conférences à l’ENS-Lsh,
Timour Muhidine, chercheur, enseignant à l'INaLCO,
Rania Samara, professeur chercheur Paris III,
Camelia Sobhi, bureau culturel de l’ambassade d’Égypte à Paris
تاریخ برگزاری 2e et 4e jeudis du mois, 15h-17h, du 25 novembre 2010 au 9 juin 2011
توضیحات 


عنوان دوره زنانگی، مردانگی، مسائل اخلاقی معاصر
Féminités, masculinités, enjeux moraux et éthiques contemporains
مسول برگزاری Stéphanie Latte Abdallah, chargée de recherche au CNRS
تاریخ برگزاری 2e mardi du mois, 15h-17h, du 9 novembre 2010 au 7 juin 2011
توضیحات در سمینارهای آموزشی فوق مدعوین مختلفی از سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی دعوت شده اند که در خصوص عناوین متعددی سخنرانی خواهند کرد که برای آگاهی بیشتر می توان به برنامه تفصیلی دوره مراجعه نمود. همجنس گرایی مردان در برخی کشورهای مسلمان، جنبش فمینیست اسلامی و ترویسم و خشونت اسلامی برخی از موضوعاتی هستند که مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

عنوان دوره چندقطبی گری و تمرکزگرایی های جدید در اسلام
Multipolarité et nouvelles centralités en Islam
مسول برگزاری Élisabeth Allès, directrice de recherche au CNRS,
Andrée Feillard, chargée de recherche au CNRS,
Aminah Mohammad-Arif, chargée de recherche au CNRS,
Amélie Blom, doctorante à l’EHESS et Éric Germain, IISMM
تاریخ برگزاری 2e lundi du mois, 13h-à15h, du 8 novembre 2010 au 9 mai 2011
توضیحات 


عنوان دوره تاریخ مدرن و معاصر جهان عرب و خاورمیانه
Histoire moderne et contemporaine du monde arabe et du Moyen-Orient
مسول برگزاری Olivier Bouquet, maître de conférences à l’Université de Nice,
Anne-Laure Dupont, maître de conférences à l’Université de Paris IV,
Benjamin Lellouch, maître de conférences à l’Université de Paris VIII,
Catherine Mayeur-Jaouen, professeur à l’INaLCO,
Sabrina Mervin, chargée de recherche au CNRS,
Nicolas Michel, maitre de conférences à l’Université d’Aix-en-Provence,
Chantal Verdeil, maître de conférences à l’INaLCO,
M’hamed Oualdi, maître de conférences à l’INaLCO
تاریخ برگزاری 1er vendredi du mois, 15h-18h, du 5 novembre 2010 au 3 juin 2011
توضیحات 


عنوان دوره وضعیت فلسطین؛ پاسخ های فرهنگی و سیاسی به منازعات و دگرگونی ها
Situations palestiniennes. Réponses culturelles et politiques à la confrontation et à l’altérité
مسول برگزاری Philippe Bourmaud, maître de conférences à l’Université de Lyon III,
Tareq Arrar, post-doctorant, Véronique Bontemps, post-doctorante
تاریخ برگزاری 2e et 4e vendredis du mois, 15h-17h, du 26 novembre 2010 au 24 juin 2011
توضیحات 


عنوان دوره تحولات معاصر حقوق در جهان اسلام؛ کاربردهای معاصر استناد به شریعت اسلام
Les transformations contemporaines du droit dans le monde musulman. Les usages contemporains de la référence à la sharica islamique
مسول برگزاری Jean-Philippe Bras, professeur Université de Rouen,
Nathalie Bernard-Maugiron, chargée de recherche à l’IRD
تاریخ برگزاری 2e et 4e jeudis du mois, 11h-13h, du 9 décembre 2010 au 23 juin 2011
توضیحات علاوه بر جالب و قابل توجه بودن عنوان بیشتر بحث هایی که در طول دوره توسط پژوهشگران و استادان مختلف ارائه خواهد شد در تاریخ 27 ژانویه 2011 نیز آقای اردشیر امیرارجمند ( استاد دانشگاه شهیدبهشتی) در خصوص " نسبت میان حقوق و شریعت در اسلام : اسلامی شدن نهادها یا دولتی شدن شریعت؟" سخنرانی خواهند داشت.


عنوان دوره بنیادهای معنوی وقف در خاورمیانه
Les fondations pieuses waqf/habous en Méditerranée : le droit, le social, l’espace
مسول برگزاری Randi Deguilhem, directrice de recherche au CNRS
تاریخ برگزاری 1er et 3e jeudis du mois, 13h-15h, du 18 novembre 2010 au 19 mai 2011
توضیحات 


عنوان دوره مسائل اجتماعی، سیاست های عمومی و اصلاحات در آفریقای شمالی و خاورمیانه
Questions sociales, politiques publiques et réformes en Afrique du Nord et au Moyen-Orient
مسول برگزاری Blandine Destremau, chargée de recherche au CNRS,
Sarah Ben Nefissa, chargée de recherche à l’IRD,
François Ireton, ingénieur d’études au CNRS
تاریخ برگزاری 2e mardi du mois, 13h-15h, du 9 novembre 2010 au 14 juin 2011
توضیحات 


عنوان دوره مذهب و جامعه در روسیه و آسیای میانه از قرون هجدهم تاکنون
Religion et société en Russie et en Asie Centrale depuis le XVIIIe siècle
مسول برگزاری Anne Ducloux, Stéphane A. Dudoignon, chargé de recherche au CNRS,
Michael Kemper, professeur à l’Université d’Amsterdam,
Alexandre Papas, chargé de recherche au CNRS,
Thierry Zarcone, directeur de recherche au CNRS
تاریخ برگزاری 3e jeudi du mois, 15h-17h, du 20 janvier au 16 juin 2011. Pas de séance le 17 février. Séances supplémentaires les 10 février et 28
توضیحات 


عنوان دوره رویه های معاصر صوفی گری جهانشمول
Pratiques contemporaines du soufisme globalisé
مسول برگزاری Mouloud Haddad, IISMM,
Jean-Yves Moisseron, chargé de recherche à l’IRD
تاریخ برگزاری 2e et 4e lundis du mois, 11h-13h, du 8 novembre 2010 au 23 mai 2011
توضیحات 


عنوان دوره جادو و چشم زخم در دنیای اسلام و جمعیت مسلمانان بالکان
La magie dans le monde musulman et chez les populations musulmanes des Balkans. Le mauvais œil
مسول برگزاری Constant Hamès, chargé de recherche au CNRS,
Alexandre Popovic, directeur de recherche émérite CNRS
تاریخ برگزاری 1er et 3e jeudis du mois, 17h-19h, du 4 novembre 2010 au 16 juin 2011
توضیحات 


عنوان دوره مقدمه ای بر حقوق اسلام؛ متون و رویه ها
Introduction au droit musulman. Textes et pratique(s) : le notariat
مسول برگزاری Christian Müller, directeur de recherche au CNRS
تاریخ برگزاری 2e et 4e mercredis du mois, 11h-13h, du 10 novembre 2010 au 27 avril 2011
توضیحات 


عنوان دوره مردمان و قدرت در اسلام قرون وسطی
Peuples et pouvoirs dans l’Islam médiéval
مسول برگزاری Gabriel Martinez-Gros, professeur à l’Université Paris X,
Julien Loiseau, maître de conférences à l’Université Montpellier III,
Emmanuelle Tixier, maître de conférences à l’Université Paris X
تاریخ برگزاری 3e jeudi du mois, 15h-17h, du 18 novembre 2010 au 19 mai 2011
توضیحات 
 
پژوهشگران و استادان مدعو و موسسات و نهادهای همکار
تا نوامبر سال 2010 تعداد 16 استاد و پژوهشگر به موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام دعوت شده اند که در میان آنها آقای امیر نیک پی استادیار دانشگاه شهید بهشتی نیز حضور داشته اند. در عین حال موسسه مطالعات اسلام و جوامع دنیای اسلام با نهادها و مراکز پژوهشی مختلفی نیز در ارتباط است. به بیان دیگر این موسسه علاوه بر همکاری نزدیک با هفت دانشگاه و مرکز پژوهشی در کشور فرانسه با 29 دانشگاه و نهاد پژوهشی مختلف در کشورهای الجزائر، آلمان، مصر، اسپانیا، انگلستان، اندونزی، ایتالیا، مراکش، تونس، ترکیه و یمن همکاری دارد که متاسفانه جای نهادهای پژوهشی ایرانی در این میان خالی است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم :

معرفی برخی مراکز و موسسه های فعال در زمینه
 ایران شناسی

 

 

فصل اول: مؤسسه ملی زبان ها و تمدن های شرقی (اینالکو)

 

موسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی تغییر نام یافته همان مدرسه زبان های شرقی است. دانشگاه اینالکو ده هزار دانشجو دارد و نود و سه زبان در این دانشگاه تدریس می شود. نصف این ده هزار نفر فقط پنج زبان چینی، عربی، ژاپنی، روسی و عبری را می خوانند و پنج هزار دانشجوی دیگر در هشتاد و هشت زبان باقی مانده تحصیل می کنند. در حال حاضر حدود صد و پنجاه نفر در رشته ادبیات فارسی در سه مقطع لیسانس، فوق لیسانس و دکترا به طور رسمی ثبت نام کرده اند. آموزش زبان فارسی در دوره لیسانس صورت می گیرد. دروس ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر در مقطع فوق لیسانس تدریس می گردد و بیش از پنج نفر هم در مقطع دکترا مشغول نوشتن پایان نامه هستند. مسؤولیت این مؤسسه اینک با ژاک لـُگران، متخصص زبان مغولی است.

نگاهی مختصر به تاریحچه اینالکو
روابط سیاسی و بازرگانی فرانسه با عثمانی و ایران نیازمند مترجمانی در سفارت ها و کنسولگری های فرانسه در این کشورها و سیاستمدارانی آشنا به زبان های شرقی (ترکی، عربی و فارسی) بود . بر اساس مصوبه ۱۶۶۹، و به منظور تربیت چنین کارگزارانی، کلبر تصمیم گرفت تا هر سه سال یک بار، شش جوان فرانسوی برای فراگیری زبان های شرقی به صومعه راهبان استانبول و اسمیرنه فرستاده شوند. بنابراین مدرسه عالی زبان های شرقی یا مدرسه السنه شرقیه، در سال ۱۷۹۵ پایه گذاری شد.
انقلاب ۱۷۸۹ فرانسه سبب پراکندگی و ترک خدمت این دیپلمات ها شد. در سال ۱۷۹۰ ایده تأسیس مدرسه زبان های شرقی از سوی لوئی- ماتیو لانگله ، که خود زبان های فارسی و عربی را در کلژ دو فرانس آموخته بود، طرح شد. سرانجام در۳۰ مارس ۱۷۹۵در پی تصویب قانونی، مدرسه ای عمومی برای آموزش زبان های زنده شرقی در کتابخانه ملی، تاسیس شد و کار خود را با سه استاد زبان های عربی ، ترک و تاتار، و فارسی آغازکرد.
مصوبه ۱۸۶۹ نیز هدف از آموزش های مدرسه ی زبان های زنده شرقی را «فراگیری خواندن، نوشتن و مکالمه زبان ها، و آموزش جغرافیای سیاسی و تجاری کشورهایی که این زبان ها در آن متداول است، به دانشجویان» معرفی می کند. از سال ۱۸۷۳ این مدرسه از ساختمان کتابخانه ملی منتقل شد و از کتابخانه ویژه ای برای مطالعات شرقی نیز برخوردار گردید.
مدرسه ی زبان های شرقی، در سال ۱۹۱۴ به مدرسه ی ملی زبان های زنده ی شرقی تغییر نام داد و جایگاه آموزشی ویژه ای یافت. جنبش دانشجویی ۱۹۶۸، مدرسه را به «مرکز دانشگاهی زبان های زنده ی شرقی» تبدیل کرد؛ اما این نام دیری نپائید و سرانجام با مصوبه ی ۳ فوریه ی ۱۹۷۱، «مؤسسه ی ملی زبان ها و تمدن های شرقی» (اینالکو) به عنوان مؤسسه ی عمومی علمی- فرهنگی، وابسته به دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳) شکل گرفت.
این مؤسسه از سال ۱۹۸۵ مانند مؤسسه ی مطالعات سیاسی پاریس از جایگاه ویژه ی مؤسسه های علمی، فرهنگی و حرفه ای بزرگ زیر نظر وزارت آموزش ملی و تحقیقات برخوردار شد. هدف تازه ی آن، بر اساس مصوبه ی ۱۴ مه ۱۹۹۰، آموزش زبان، تاریخ، جغرافیا و نهادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشورهای حوزه ی اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و اقیانوسیه، افریقا و بومی امریکا تعیین شد.
در حال حاضر ۹۳ حوزه ی زبانی و تمدنی، جانشین سه زبان آغازین شده اند و مؤسسه به تنهایی یا به همراه دانشگاه سوربن جدید (پاریس ۳)، دیپلم های ویژه یا ملی گوناگون سیکل های اول، دوم و سوم را اعطاء می کند. دانشکده دکتری آن، در زمینه ی مطالعات عالی آسیا و اقیانوس آرام، افریقائی، اروپائی-آسیائی و خاورمیانه و مدیترانه دانشجوی کارشناسی ارشد، دکتری و دستیاری می پذیرد. در حال حاضر، بیست مرکز مطالعاتی در زمینه های خاص زبان و تمدن های گوناگون، و ده بخش آموزشی-علمی: آفریقا، آسیای جنوبی، آسیای جنوب شرقی و اقیانوس آرام، چین، مطالعات عربی، اروپا-آسیا، اروپای مرکزی و شرقی، روسیه، زبان و تمدن ژاپنی، زبان ها و تمدن های عبری و یهودی، و زبان ها و تمدن های امریکائی، در اینالکو فعالیت می کنند؛ اما متاسفانه زبان فارسی و تمدن ایرانی از جایگاه آغازین خود افول کرده و از مرکز مطالعاتی مستقلی در آن بی بهره است. هم اکنون در کنار زبان فارسی، زبان های آذری و کردی نیز در آن تدریس می شوند.

گروه های پژوهشی
در حال حاظر اینالکو از چهارده گروه پژوهشی تشکیل شده است که عبارتند از :

1- گروه آسیا  که خود این گروه از 5 زیرگروه تشکیل شده است:
مرکز مطالعات چینی 
مرکز مطالعات کره ای  
مرکزتحقیقات غرب اقیانوس هند  
مرکز جنوب و جنوب شرقی آسیا
ادبیات و جامعه : تبت ، نپال و مغولستان
2- مرکز مطالعات ژاپنی 
3- مرکز مطالعه و تحقیقات گفتار و ادبیات جهان  
4- مرکز تحقیقات خاورمیانه  که متشکل از زیرگروه های زیر می باشد:
مرکز تحقیقات جهان عرب  
مرکز مطالعات عبری  
گروه تحقیقاتی بین رشته در جوامع مسلمان مدیترانه 
5- مرکز تحقیقات اروپا – اورآسیا  که خود این گروه از 3 زیرگروه تشکیل شده است:
مرکز تحقیقات روسیه و اروپا-آسیا  
مرکز مطالعات بالکان  
مرکز مطالعات اروپای مرکزی 
6- مرکز تحقیقات زبان شناسی شرق آسیا 
7- مرکز تحقیقاتی متون، انفورماتیک و چند زبانی 
8- تاریخچه ، جوامع و مناطق جهان  
9- زبان ها وفرهنگ های شمال آفریقا   که خود این گروه از 3 زیرگروه تشکیل شده است:
مرکز تحقیقات بربر 
مرکز تحقیقات  و مطالعات عرب مغربی  
زبان و فرهنگ یهودی در مغرب وغرب دریای مدیترانه  
10-  زبانها  و فرهنگ  های شمال آفریقا  سیاه 
11- جهان ایرانی و هندی 
12-  تکثر زبانها و هویت ها در آموزش  
13-  خاور نزدیک، قفقاز، ایران – تنوع و پیوستگی 
14- ساختارها و پویایی های زبان ها   


اساتید و محققان
در جدول زیراسامی اساتیدی که در اینالکو مشغول به فعالیت هستند آمده است. در مجموع 223 نفر زبانهای مختلف را تدریس  می کنند که از بین آنها تنها چهار نفر به طور رسمی در حال آموزش زبان فارسی هستند

گروه پژوهشی زیرگروه تخصصی سمت تخصص نام و نام خانوادگی
آفریقا LACNAD استادیار  بربری  Mo
amed AGHALI
آفریقا PLIDAM استادیار  یوربا  George ALAO

آفریقا 
LACAN استاد  پل Ursula BAUMGARDT
آفریقا LA
NAD استاد  تمدن و ادبیات بربر Abdellah BOUNFOUR
آفریقا LLACAN استادیار  ولوف Jean-Léopold DIOUF
آفریقا LLACAN استاد  ماندینگ  Gérard DUMESTRE
آفریقا PLIDAM استادیار  هوسا  Jean-Charles HILAIRE
آفریقا LACITO استادیار  سواحیلی  Odile ISSA-RACINE

آفریقا LACITO استادیار سواحیلی Jean De Dieu KARANGWA
آفریقا LLACAN استاد  پل Aliou MOHAMADOU
آفریقا  استادیار  سواحیلی Aziza MUH
MMAD-ABUBAKAR
آفریقا LACNAD استاد  بربری K
mal NAIT-ZERRAD
آفریقا AGHEE استادیار آمهاری  Delombera NEGGA
آفریقا AS
ES-CROIMA استادیار  مالاگاسی  Solotiana NIRHY-LANTO
آفریقا DDL استاد  بانتو Gérard PHILIPPSON

آفریقا LLACAN استاد  ولوف  Konstantin POZDNIAKOV
آفریقا ASIES-CROIMA استاد  زبان ماداگاسکاری  Narivelo RAJAONARIMANANA
آفریقا ASIES-CROIMA استاد  تاریخ و فرهنگ ماداگاسکاری Jean-Aimé RAKOTOARISOA
آفریقا PREFics – EA
207 استادیار  زبان شناسی اجتماعی آفریقا Brigitte RASOLONIAINA

آفریقا  استادیار  تیگرینیایی Meaza REVOL-TISSOT
آفریقا HSTM استادیار زبان و فرهنگ آفریقای شرقی  Jean-Luc VILLE

آفریقا HSTM استاد  جغرافیا اقتصادی آفریقا  Robert ZIAVOULA

آسیا جنوبی 
onde iranien et indien استادیار  بنگالی  Philippe BENOIT
آسیا جنوبی SE
YL استادیار  سنگالی  Fida BIZRI

آسیا جنوبی CRREE-CEEM استادیار رومانی  Marcel COURTHIADE
آسیا جنوبی CERLOM استادیار  اردو  Alai
 DESOULIE
ES
آسیا جنوبی CERLOM استادیار  هندی  Marguerite GRICOURT

آسیا جنوبی CEIAS استادیار  هندی Laurent MAHEUX
آسیا جنوبی SEDYL استاد  ادبیات هند مدرن  Annie MONTAUT

آسیا جنوبی CERLOM استادیار تامیلی   Joseph MOUDIAPPANADIN

آسیا جنوبی HSTM استادیار  زبان و تمدن هند جنوبی  Daniel NEGERS

آسیا جنوبی LACITO استادیار  تامیلی   Élisabeth SETHUPATHY

آسیا جنوبی HSTM استاد  تمدن مدرن آسیا جنوبی Marie-Caroline YATZIMIRSKY – SAGLIO

آسیا جنوب-شرقی  Centre Rolland M
unier استادیار  تاریخ مدرن آسیا جنوب شرقی  Jean-François KLEIN

آسیا جنوب-شرقی  CER
OM استادیار  تایلندی Émilie TESTARD

آسیا جنوب-شرقی  CERLOM استادیار  کامبوج  Michel ANTELME

آسیا جنوب-شرقی   استادیار  نپالی  Rémi BORDES
آسیا جنوب-شرقی  CERLOM استادیار  بیرمن  Marie-Hélène CARDINAUD

آسیا جنوب-شرقی   استادیارمهمان   تایلندی Pensiri CHAROENPOTE
آسیا جنوب-شرقی  ASIES-CASSE استاد  اکونومی جنوب شرقی آسیا  Marie-Sybille DE VIENNE

آسیا جنوب-شرقی  ASIES-CASSE استادیار  زبان و ادبیات ویتنام  Cam-Thi DOAN

آسیا جنوب-شرقی  CERLOM استاد تایلندی Gilles DELOUCHE

آسیا جنوب-شرقی  CERLOM استاد  زبان و ادبیات ویتنام  Miche
 FOURNIE
آسیا جنوب-شرقی  HSTM استاد جغرافیا  آسیا جنوب-شرقی Manuelle FRANCK

آسیا جنوب-شرقی  ASIES-CROI
A استادیار  Houailou  Wamo HAOCAS
آسیا جنوب-شرقی  ASIES-C
SSE استادیار  لاو Lamvieng INTHAMONE
آسیا جنوب-شرقی   استادیار  فرهنگ و تاریخ کشورهای آسیا جنوب شرقی   Sok KHIN
آسیا جنوب-شرقی  CASE استادیار  زبان و ادبیات فیلیپین  Élisabeth LUQUIN

آسیا جنوب-شرقی  ASIES-CROIMA استادیار  مردم شناسی جنوب شرقی آسیا  Esteban MAGANNON
آسیا جنوب-شرقی  HSTM استادیار  تاریخچه اقیانوسیه  Sarah MOHAMED-GAILLARD

آسیا جنوب-شرقی  CASE استادیار  اندونزی  Etienne NAVEAU
آسیا جنوب-شرقی  ASIES-CASSE استادیار  ویتنام  Cam-Thi POISSON
آسیا جنوب-شرقی  CASE استادیار  اندونزی  Jérôme SAMUEL
آسیا جنوب-شرقی  ASIES-TIBET استاد زبان و ادبیات تبتی  Heather Marie STODDARD KARMAY
آسیا جنوب-شرقی  S
DYL استادیار  خمر  Joseph THACH
آسیا جنوب-شرقی   استادیار  زبان و ادبیات تایلندی  Apisit WARAEKSIRI
آسیا جنوب-شرقی   استادیار بیرمن  Marie YIN YIN MYINT

CFI CFI استاد  تجزیه و تحلیل مفهومی  Peter STOCKINGER

چین  ASIES-CEC استادیار  زبان و فرهنگ چین مدرن  Catherine CAPDEVILLE
چین
  استادیار  چینی  Jacqueline CHAO
چین  ASIES-CEC استادیار   چین جغرافیا Sébastien COLIN

چین  CRLAO استادیار  چینی  Zhitang DROCOURT

چین  ASIES-CEC استادیار  چینی  Vincent DURAND-DASTES

چین  ASIES-CEC استادیار  چینی  Li FENG
چین  ASIES-CEC استادیار  فرهنگ چین معاصر  Laurent GALY
چین  ASIES-CEC استادیار  زبان چینی مدرن  Hong
IU
DAVID
چین  CREOPS استادیار  زبان چینی  André KNEIB
چین  ASIES-CEC استاد  تمدن چین  Françoise KREISSLER

چین  CRLAO استاد  زبان چینی  Christine LAMARRE
چین  ASIES-CEC استادیار  زبان چینی  Valérie LAVOIX

چین  ASIES-
EC استادیار  زبان چینی  Jinjia LI
چین  ASI
S-CEC استادیار زبان چینی  Richard LIU
چین  PLIDAM استادیار  زبان چینی  F
bienne MARC
چین  ASIES-CEC استاد  زبان چینی  Isabelle RABUT

چین   استادیار زبان چینی  Magali RECLUS-SUN
چین  ASIES-CEC استادیار  زبان چینی  Pénélope RIBOUD
چین   استادیار  زبان چینی  Guet Kien TIEU
چین  ASIES-CEC استاد  زبان چینی  Frédéric WANG
چین  ASIES-CEC استاد تاریخ چین  Xiaohong XIAO-PLANES

چین  CRLAO استاد  زبان و فرهنگ چینی  Dan XU-SONG

CPEI ASIES-CASSE استاد Sc. éco. et soc. - form. cont. ec. pays
s
atiques Michel BLANCHARD
CPEI  استاد ادبیات مدرن  Catherine LEGEAY-GUILLON
مطالعات عرب  CERMOM استادیار  زبان و ادبیات عرب  Ridha ATLAG

مطالعات عرب  CERMOM استاد  زبان و ادبیات عرب  Georgine AYOUB
مطالعات عرب  CERMOM استادیار  اسلام شناسی Mahmoud A
AB
مطالعات عرب   استادیار  پسااستعماری خاورمیانه در ارتباطات بین المللی  Anne-Claire BONNEVILLE
مطالعات عرب  CERMOM استادیار  ادبیات عرب  Sohbi BOUSTANI

مطالعات عرب  LACNAD استاد  عرب مراکشی Dominique CAUBET

مطالعات عرب  CERMOM استاد  زبان و ادبیات عرب کلاسیک  Ayadi CHABIR

مطالعات عرب  CERMOM استادیار  ادبیات عرب مصری Faten HOBEIKA-CHAKROUN

مطالعات عرب  CERMOM استادیار  زبان عربی قرون وسطی Aboubakr CHRAIBI

مطالعات عرب  CER
OM استادیار  عرب سوریه – لبنان و فلسطین  Joseph DAGHER
مطالعات عرب  CERMOM استاد  ادبیات عرب  Luc DEHEUVELS
مطالعات عرب  LACNAD استاد زبان عربی  Abdelwahid FAYALA
مطالعات عرب  CERMOM استادیار  عربی  Brigitte FOULON

مطالعات عرب  CERMOM استاد زبان عربی  Sophie GALLOIS
مطالعات عرب  CERMOM استادیار  ادبیات عرب  Kadhim HASSAN

مطالعات عرب  CERMOM استادیار  عرب مغربی Azeddine JALALY
مطالعات عرب  CERMOM استاد  عرب شرقی  Jérôme LENTIN

مطالعات عرب  LACNAD استادیار  زبان عربی  Djihane MADOUNI
مطالعات عرب  CERMOM استاد  تارخ مدرن اسلام معاصر در خاورمیانه  Catherine MAYEUR-JAOUEN

مطالعات عرب  CERMOM استادیار  جغرافیا خاورمیانه  Delphine PAGES-EL KAROUI

مطالعات عرب  CERMOM استادیار  ادبیات کلاسیک عرب  Jean TARDY
مطالعات عرب  CERMOM استادیار  تاریخچه قرون وسطی در جهان عرب  Vanessa VAN RENTERGHEM
مطالعات عرب  CERMOM استادیار  تاریخ جهان عرب معاصر  Chanata
 VERDEIL
مطالعات عرب  LACNAD استادیار  عرب مغربی  Mourad YELLES

مطالعات عرب  LACNAD استادیارمهمان   مطالعات عرب  Karima ZIAMARI
اروپا-آسیا  Monde indien et iranien استادیار  کردی Halkawt ABDUL-HAKEM
اروپا-آسیا  CERLOM استادیار  فارسی Leyli ANVAR-CHENDEROFF

اروپا-آسیا  Proche-Orient, Caucase, Iran : Diversités et continuités استادیار  زبان قفقازی و ایران  Gilles AUTHIER

اروپا-آسیا  Proche-Orient, Caucase, Iran : Diversités et continuités استادیار  فرهنگ و زبان ارمنی  Krikor BALADIAN
اروپا-آسیا  CERLOM استاد  فارسی Christophe BALAY

اروپا-آسیا  CRREE-CEB استاد  مطالعات عثمانی و تاریخ ترکیه Faruk BILICI

اروپا-آسیا  CERMOM استاد  زبان و تمدن ترکیه معاصر Michel BOZDEMIR

اروپا-آسیا  SEDYL استاد  ارمنی  Anaïd DONABEDIAN-DEMOPOULOS

اروپا-آسیا  Etudes turques et ottomanes استاد  ترکی  Rémy DOR

اروپا-آسیا  Proche-Orient, Caucase, Iran : Diversités et continuités استادیار  مطالعات گرجستان و قفقاز  Dominique GAUTHIER
اروپا-آسیا  ASIES-COREE استادیار  تاریخ و فرهنگ کره  Daeyeol KIM

اروپا-آسیا  ASIES-TIBET استاد  زبان مغولی  Jacques LEGRAND
اروپا-آسیا  PLIDAM استاد  کره ای Patrick MAURUS

اروپا-آسیا   استادیار  زبان شناسی قفقاز و گرجستان  Nana METREVELI
اروپا-آسیا  CERLOM استادیار  فارسی Amir MOGHANI

اروپا-آسیا  CRREE-CRREA استاد  تاریخ و فرهنگ آسیا مرکزی Catherine POUJOL
مسئول بخش اروپا-آسیا
اروپا-آسیا   استادیار  ترکی  Jack SALOM
اروپا-آسیا  Monde iranien
t indien استادیار  پشتو  Daniel SEPTFONDS

اروپا-آسیا  ASIE-COREE استادیار  کره ای  Seung Ja SHIM
اروپا مرکزی  CRREE-CEB استادیار  بلغاری Gueorgui ARMIANOV

اروپا مرکزی  CREE- CEB استادیار  یونانی  Félicité BECHADE

اروپا مرکزی   استادیار  لهستانی  Boguslaw BIELA

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استادیار  اسلواکی Etienne BOISSERIE
اروپا مرکزی  CREE-CEB استادیار  مقدونی  Frosa BOUCHEREAU

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استاد  اوکراینی  Olga CAMEL

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استادیار  فنلاندی  Antoine CHALVIN

اروپا مرکزی  CREE-CEB استادیار  یونانی Joëlle DALEGRE

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استادیار  لهستانی  Bruno DRWESKI

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استاد  رومانی  Catherine DURANDIN
اروپا مرکزی  SEDYL استادیار  فنلاندی  Outi DUVALLON

اروپا مرکزی  CREE-CEB استادیار  زبان و ادبیات یونانی  Georgios GALANES

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استادیار  مجارستانی  Laszlo Andras KANYADI
اروپا مرکزی  LLF استادیار  لیتوانیایی Hélène LE GUILLOU DE PENANROS

اروپا مرکزی  LaLIC استادیار  اسلواکی Diana LEMAY

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استادیار  تمدن بالکان  B
rnard LORY
اروپا مرکزی  CREE-CEB استادیار  آلبانی  Ardian MARASHI

اروپا مرکزی  SEDYL استادیار  رومانی  Alexandru MARDALE
اروپا مرکزی  SEDYL استاد لهستانی  Henri MENANTAUD
اروپا مرکزی  CERLOM استاد  لهستانی Magdalena NOWOTNA

اروپا مرکزی  LaLIC استاد  زبان و ادبیات چک  Patrice POGNAN

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استادیار  صربستانی  Aleksandar PRSTOJEVIC
اروپا مرکزی  CREE-CEB استادیار  یونانی  Stéphane SAWAS
اروپا مرکزی   استادیارمهمان    اسلواکی Mojca SCHLAMBERGER-BREZAR
اروپا مرکزی  CREE-CEEM استادیار  ادبیات چک Catherine SERVANT

اروپا مرکزی  PLIDAM استادیار  مجارستانی  Thomas SZENDE

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استاد  لهستانی  Mare
 TOMASZEWSKI
اروپا مرکزی  CREE-CRREA استادیارمهمان    فنلاندی  Eva TOULOUZE

اروپا مرکزی  SEDYL استاد  یونانی Sophie VASSILAKI

اروپا مرکزی  CREE-CEEM استاد  بلغاری  Marie VRINAT-NIKOLOV

اروپا مرکزی  CREE-CEB استادیار  یونانی  Cécile ZERVUDACKI
FLE  استاد فرانسه  Jean LOUBA
IERES
FLE HSTM استادیار  دوزبانی و فرهنگ ها اقیانوس هند Dominique ROLLAND
FLE PLIDAM استاد  آموزش زبان  Geneviève ZARATE

FORM. CONTINUE  استاد چینی Siaoyen SIU
FORM. CONTINU
 ASIES-CEC استادیار  زبان و فرهنگ چینی Dan YANG-LIU

H.E.I. CEMI (EHESS) استادیار  اقتصاد و حقوق  بین الملل  Assen SLIM

عبری  LACNAD استادیار  زبان و ادبیات عبری  Gabrielle ATLAN

عبری  CERMOM استادیار  زبان و ادبیات کتاب مقدس  Daniel BODI
عبری  CERMOM استاد  یهودیان مغرب  
arie-Christine BORNES-VAROL
عبری  CERMOM استادیار  عبری Rina COHEN
عبری  CERMOM استادیار  زبان و ادبیات عبری  Jules DANAN

عبری  HSTM استاد  تاریخ تمدن یهود و عبری  Anne Geneviève
RYNBERG
عبری  CERMOM استاد  عبری Alessandro GUETTA

عبری  CERMOM استاد  ادبیات عبری  Masha ITZHAKI

عبری  CERMOM استادیار  ییدیش  Isidoro NIBORSKI
عبری  CERMOM استادیار  عبری Lily PERLEMUTER

عبری  LACNAD استاد  عبری Joseph TEDGHI
عبری  CERMOM استاد عبری Agnès WOOG
ژاپنی  CEJ استادیار  ژاپنی Junko ABE

ژاپنی  CRLAO استادیار  ژاپنی Anton ANTONOV
ژاپنی  CEJ استادیار  ژاپنی Estelle LEGGERI-BAUER

ژاپنی  CEJ استاد  ژاپنی Anne BAYARD-SAKAI

ژاپنی  CEJ استادیار  ژاپنی Jean-Michel BUTEL

ژاپنی  CEJ استادیار  ژاپنی Pascal GRIOLET
ژاپنی  CEJ استادیار  ژاپنی Isabelle KONUMA
ژاپنی  HSTM استادیار  ژاپنی Nathalie KOUAME

ژاپنی  CEJ استاد  ژاپنی Emmanuel LOZERAND

ژاپنی  CEJ استاد  ژاپنی Michael LUCKEN

ژاپنی  CEJ استاد  ژاپنی François MACE

ژاپنی  CEJ استاد  ژاپنی Christophe MARQUET

ژاپنی  CRLAO استادیار  ژاپنی Sumikazu NISHIO
ژاپنی  CEJ استاد ژاپنی Marion SAUCIER
ژاپنی  CEJ استاد  ژاپنی Sumie TERADA
ژاپنی  HSTM استادیار  ژاپنی Bernard THOMANN

ژاپنی  CEJ استادیار  ژاپنی Chikako THOYER

ژاپنی  CEJ استادیار  ژاپنی Makiko UEDA-ANDRO
ژاپنی  CEJ استاد  ژاپنی  Michel VIEILLARD-BARON

زبانها و فرهنگ های آمریکا CERLOM استادیار  کچوآ César ITIER

زبانها و فرهنگ های آمریکا CERLOM استاد زبان و فرهنگ انوییت  Michèle THERRIEN

روسی CREE-CRREA استادیار  زبان روسی  Vincent BENET

روسی SEDYL استاد  زبان روسی  Christine BONNOT
روسی SEDYL استادیار  گرامر روسی  Tatiana BOTTINEAU

روسی  استادیار  زبان روسی  Rémi CAMUS
روسی CREE-CRREA استادیار  زبان روسی  Oleg CHINKAROUK
روسی CREE-CRREA استاد  زبان روسی  Hélène COURTIN
روسی CREE-CRREA استاد  تاریخ و تمدن روسی Anne DE TINGUY

روسی CREE-CRREA استادیار  زبان روسی  Emmanuel DEMADRE

روسی CREE-CRREA استادیار  زبان روسی  Catherine GERY

روسی CREE-CRREA استادیار  زبان روسی  Claire HAUCHARD
روسی CREE-CRREA استادیار  ترجمه روسی  Irina NESTERENKO
روسی CREE-CRREA استادیار  رسانه های روسی I
ya PLATOV
روسی CREE-CRREA استاد  تمدن روسی Jean RADVANYI

روسی CREE-CRREA استادیار  زبان روسی  André RATCHINSKI
روسی CREE-CRREA استادیار  رسانه های روسی Svetlana SCHUSTER
روسی  استادیار  زبان روسی  Vladislav SISSAOURI
روسی  استاد زبان روسی  Marie STACHOWITSCH
روسی CREE-CRREA استاد  تاریخ سیاسی اجتماعی روسیه – قفقاز  Taline TER MINASSIAN
روسی CREE-CRREA استادیار  تاریخ روابط خارجی روسی  Anita TIRASPOLSKY

روسی CREE-CRREA استادیار  زبان روسی  Olga TKATCHOUK
روسی CREE-CRREA استاد  تاریخ و تمدن قفقاز و روسی  Charles URJEWICZ

مرکز تحقیقاتی متون، انفورماتیک و چند زبانی   ERTIM استاد مهندسی زبان  Jean-Michel DAUBE
مرکز تحقیقاتی متون، انفورماتیک و چند زبانی   ERTIM استادیار  پردازش زبان  Michel FANTON
مرکز تحقیقاتی متون، انفورماتیک و چند زبانی   ERTIM استادیار  پردازش زبان  Marie
Anne MOREAUX
مرکز تحقیقاتی متون، انفورماتیک و چند زبانی   ERTIM استاد  زبان روسی Monique SLODZIAN
T.I.M. ERTIM استادیار  Huguette RIGOT
.T.I.M. ERTIM استاد  پردازش زبان  Pierre ZWEIGENBAUM


 
تعداد دانشجویان بخش های متفاوت اینالکو در سال 2009-2008
در دو نمودار زیر تعداد دانشجویان بخش های متفاوت اینالکو در سال تحصیلی 2009-2008 آمده است. لازم به ذکر است که زبان فارسی در بخش اروپا-آسیا همراه با زبانهای ارمنی ، کرد،مغول پشتوو ترکی قرار دارد.

      

برنامه درسی
در جدول زیر اطلاعات مربوط به دروس لیسانس فارسی بخش اوراسیای  اینالکو برای سال تحصیلی 2011-2010 آمده است.

لیسانس 3 لیسانس 2 لیسانس 1
استاد واحد استاد واحد استاد واحد
Mme Anvar
 خواندن متون  5 Mme Assadi
 گرامر 3 Mme Assadi
 گرامر 1
M. Moghani
 مقاله 3 M. Moghani
 بیان شفاهی 3 Mme Assadi
 تمرین نوشتن
Mme Assadi
 بیان شفاهی 5 Mme Anvar
 خواندن متون  3 Mme Anvar
 خواندن متون
M. Balaÿ
 تاریخ شعر و نثر معاصر Mme Assadi
 مقاله M. Moghani
 بیان شفاهی 1
M. Balaÿ
 یک نویسنده / یک متن
ادبیات معاصر Mme Zariab
 فارسی افغانستان M.Cuny
 تاریخ ایران 1
  Mme Anvar
 تاریخ ادبیات فارسی Mme Lebugle
 جغرافیا ایران 1
  M.Mazaheri
 ایران در قرن 20  

 


جدول دروس مشترک در سال دوم وسوم  لیسانس
(ارمنی، گرجی، کردی، مغولی، پشتو، فارسی ، ترکی)


استاد واحد استاد واحد استاد واحد
C.Poujol
 تاریخ آسیای مرکزی M. Authier
 زبان قفقازی  Mme Abou-Zahab
 تاریخ تمدن افغانستان
C.Poujol

 اسلام و آسیای مرکزی  D.Septfonds نوع شناسی زبان ایرانی Mme Devictor
 سینما ایران
C.Poujol
 آسیا مرکزس در حال انتقال M.Mazaheri

 گزارشات ایران روسیه  Mme Drieu
 سینما آسیای مرکزی
M. Authier
 مقدمه ای بر عربی  M.Mazaheri
 مبنی درگیری مسلمانان روسیه D.Septfonds/M.Hakim چشم انداز ادبیات و سنت ایران


برای اخذ مدرک لیسانس هر دانشجو بایستی 180 واحد درسی بگذراند که به طور متوسط در هر سال 60  واحد میباشد.  در پیوست 2 و 3 نمونه ای از برگه های امتحان لیسانس فارسی آورده شده است.
در اینالکو علاوه بر مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد ، دیپلم ها و کار آموزی های مختلفی نیز وجود دارد، دیپلم موسسه برای زبان های مختلف متفاوت است و بین 1 تا 5 سال به طول می انجامد که در سال اول دیپلم مبتدی، سال دوم گواهینامه، سال سوم دیپلم عملی، سال چهارم دیپلم پیشرفته و در نهایت سال پنجم دیپلم کامل اعطا می شود. برای زبان فارسی تنها گواهینامه، دیپلم عملی و پیشرفته وجود دارد.  این دیپلم برای یادگیری زبان و تا حدودی ادبیات فارسی می باشد.
در بخش ضمائم اطلاعات مربوط به شیوه های آموزش زبان فارسی همراه با کتاب ها و منابع چندرسانه ای مربوطه آورده شده است. در عین حال اطلاعات مربوط به برخی همایش های برگزار شده در اینالکو نیز آمده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


فصل دوم: موسسه مطالعات ایرانی دانشگاه پاریس سه

 

هدف از تاسیس موسسه مطالعات ایرانی در سوربن به سال 1947م، آن بود كه كمبودهای این رشته یعنی كتابخانه و مركزی برای عرضه ی سخنرانی ها، درس ها و تحقیقات مربوط به ایران را رفع كند. جدای از دوره های درسی زبان فارسی در مدرسه زبان های شرقی، هیچ امكان دیگری برای تخصص یافتن در زمینه فرهنگ ایرانی وجود نداشت. لذا با موافقت «لوی پروونسال» كه بر مطالعات عربی، تركی و ایرانی در فرانسه اشراف داشت، ماسینیون به عنوان نخستین مدیر موسسهی مطالعات ایرانی منصوب شد. ژیلبر لازار با مراجعت از تهران به سال 1951م، تدریس درس هایی را آغاز كرد كه به كسب« گواهینامه مطالعات ایرانی» منجر می شد. حضور محققانی همچون مناش و بنونیست در توسعه موسسه مطالعات ایرانی كمك بزرگی محسوب می شد. سرانجام دانشگاه پاریس در سال 1966م، كرسی مطالعات ایرانی در سوربن را ایجاد كرد.
پروفسور لازار كه در سال 1958م در مدرسه زبان های شرقی جانشین هانری ماسه شده بود،  اولین كسی بود كه این كرسی را تصدی كرد. از آن روز بود كه موسسهی مطالعات ایرانی سوربن رشد و نمو خود را آغاز كرد. حوادثی كه در ماه مه 1968 میلادی روی داد، این رشد را تسریع كرد و پس از آن كه دانشگاه پاریس تجزیه شد، لازار این موسسه را به دانشگاه پاریس 3 معروف به سوربن جدید وابسته ساخت. در این سال، موسسه مطالعات ایرانی سوربن، موقعیت اداری رسمی كسب كرد. بعدها در سال 1971م، لازار این موسسه را به مركز ملی تحقیقات علمی ( C.N.R.S ) منضم ساخت و با این كار توانست بر عده كاركنان وامكانات آن بیافزاید. سرانجام در سال 1977م، این موسسه درمركز دایمی خود در كارتیه لاتن مستقر شد و از آن پس در سه سطح لیسانس، فوق لیسانس و دكترا در آن تدریس صورت گرفته است. تحقیق و مطالعه در زبان ها و ادبیات جدید ایران بر عهده موسسه مطالعات ایرانی سوربن در پاریس می باشد و گروه تحقیقاتی «زبان ها، ادبیات و فرهنگ ایرانی» كه از سال 1971م به مركز ملی تحقیقات علمی منضم شده بود، امروزه در موسسه مطالعات ایرانی ادغام گردیده است.
این موسسه یگانه مركز در فرانسه است كه در آن برنامه آموزشی فوق لیسانس مربوط به دوره معاصر ایران یعنی بعد از انقلاب عرضه می شود. كتابخانه تخصصی این مركز دارای گنجینه ای پر ارزش بوده و بیش از 15000 جلد كتاب دارد. امروزه تقریبا همه محققان، پژوهشگران و دانشجویان فوق لیسانس متخصص در ادبیات، زبان شناسی و تاریخ ایران به همین گروه و مركز تعلق دارند. هانری دو فوشه كور از سال 1987م مدیر موسسه مطالعات ایرانی بوده و پس از وی، یان ریشار مدیریت این مركز را بر عهده دارد .قابل ذکر است که مرکز مطالعات ایرانی دربخش شرق و مطالعات عرب قرار دارد.

کارشناسی ارشد مطالعات ایرانی:
رشته : زبان ها، ادبیات ها و تمدن های خارجی – مطالعات عرب، عبری، هندی و ایرانی
مسئول : M. Jean-Patrick GUILLAUME
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   

رشته تخصصی : مطالعات ایرانی 
مسئول : M. Yann RICHARD
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
اساتید :
Yann Richard, Professeur
Eve Feuillebois-Pierunek, <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
Bernard Hourcade, <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
Philip Huyse, <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
Agnès Devictor, Avignon  استادیار دانشگاه
Denis Hermann, CNRSاستادیار
Agnès Hotz, agrégée de Lettres modernes, chargée de cours
Azadeh Kian, استاد جامعه شناسی دانشگاه پاریس 7 (http://www.csprp.univ-paris-diderot.fr/kian-thiebaut.html)
Amandine Lebugle, docteur en Démographie, chargée de cours

 

برنامه درسی
ترم اول:

درس استاد ساعات تعداد واحد
دروس مشترک با دیگر رشته ها  6.5h 11
دروس تخصصی
تاریخ فکری جوامع فارسی  F. Speziale  2h 4
تاریخ ادبیات فارسی 1 E. Feuillebois 2h 4
تاریخ ایران 1 Y. Richard 2h 4
رویکرد هنر اسلامی 1 J.P. Van Staëval 2h 4
مقدمه ای بر اسلام شیعی (EPHE) M.-'A. Amir-Moezzi 2h 4
زبان ایران باستان 1 Ph. Huyse 2h 4
پایان نامه   5
لازم به ذکر است که دانشجو می بایستی تنها 17 واحد تخصصی را به انتخاب بگذراند

ترم دوم:
درس استاد ساعات تعداد واحد
دروس مشترک با دیگر رشته ها  6.5h 8
دروس تخصصی
تاریخ فکری جوامع فارسی  F. Speziale  2h 4
تاریخ ادبیات فارسی 2 E. Feuillebois 2h 4
تاریخ ایران 2 Y. Richard 2h 4
رویکرد هنر اسلامی 2 J.P. Van Staëval 2h 4
مقدمه ای بر اسلام شیعی (EPHE) M.-'A. Amir-Moezzi 2h 4
زبان ایران باستان 2 Ph. Huyse 2h 4
پایان نامه   15
لازم به ذکر است که دانشجو می بایستی تنها 24 واحد تخصصی را به انتخاب بگذراند

ترم سوم:
درس استاد ساعات تعداد واحد
دروس مشترک با دیگر رشته ها  3h 4
دروس تخصصی
تاریخ فکری جوامع فارسی  F. Speziale  2h 6
 متون ادبیات فارسی 1 E. Feuillebois 2h 6
مردم، اجتماع و سرزمین ایران  B. Hourcade 2h 6
تاریخ و تمدن ایران قبل از اسلام EPHE  Ph. Huyse 2h 6
مذاهب ایرانیان باستان EPHE  F. Grenet 2h 6
تاریخ و فرهنگ ایران قرن 19 و 20(1) Y. Richard 2h 6
تفسیر و کلام شیعه در اسلام EPHE M.-A. Amir-Moezzi 2h 6
جامعه شناسی ایران معاصر  (EHESS) F. Khosrokhavar 2h 6
تحقیق عملی   1h 2
لازم به ذکر است که دانشجو می بایستی تنها 20 واحد تخصصی را به انتخاب بگذراند
ترم چهارم:
درس استاد ساعات تعداد واحد
دروس تخصصی
تاریخ فکری جوامع فارسی  F. Speziale  2h 6
تاریخ و فرهنگ ایران قرن 19 و 20 (2) Y. Richard 2h 6
 متون ادبیات فارسی 2 E. Feuillebois 2h 6
تاریخ و تمدن ایران قبل از اسلام EPHE  Ph. Huyse 2h 6
تحقیق عملی    2
پایان نامه   28
لازم به ذکر است که دانشجو می بایستی تنها 36 واحد تخصصی را به انتخاب بگذراند

برای پایان نامه سال اول بایستی از اساتید زیرانتخاب گردد:
- Philologie et linguistique : Philip Huyse <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Littérature et soufisme : Eve Feuillebois <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Histoire et shi'isme : Yann Richard <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Sciences sociales : Bernard Hourcade این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
برای پایان نامه سال دوم بایستی از اساتید زیرانتخاب گردد:
- Jean-Pierre Digard, DR CNRS (ethnologie) <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Rika Gyselen, DR CNRS (histoire de l'Iran ancien) <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Bernard Hourcade, DR CNRS (géographie) <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Pierre Lory, DE EPHE (islamologie) <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Catherine Mayeur-Jaouen, prof. INALCO (histoire) <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Yann Richard, prof. Paris III (histoire, shi'isme) <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>
- Olivier Roy, DR CNRS (sciences politiques) <این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید>

 

در اینجا معرفی اجمالی دو استاد برجسته موسسه مطالعات ایرانی همراه با اشاره ای به کارها و آثار ایشان خالی از لطف نیست.


يان ريشار
حوزه تخصصي : تاريخ معاصر ايران ، ادبيات فارسي ، جامعه شناسي مذهبي ' دين در ايران امروز  وجامعه كنوني ايران
سمت کنونی : استاد مطالعات ايران در دانشگاه جديد سوربون
زندگينامه : يان ريشار ، مدير و استاد موسسه ايران شناسي  دانشگاه جديد سوربن ، در سال 1948 در ژونسي فرانسه به دنيا آمد و در سال 1969 موفق به دريافت مدرك كارشناسي در رشته زبان شناسي عمومي از دانشگاه گرونوبل و مدرك كارشناسي ارشد در رشته فلسفه از دانشگاه ليون شد . اواز سال 1972 تا 1974 به مطالعه در زمينه اسلام شناسي و ادبيات فارسي  و عربي در دانشگاه توبينگن ( آلمان )  پرداخت و در سال 1975 موفق به اخذ ديپلم فارسي از موسسه ملي زبان ها و تمدن هاي شرق در پاريس شد . وي در سال هاي 1980 و 1992 دو مدرك دكترا در رشته هاي مطالعات اسلامي و علوم سياسي از دانشگاه سوربن – پاريس و دانشگاه جديد سوربن دريافت كرد . عناوين رساله هاي وي شامل گوهر مراد عبد ارزاق لاهيجي ، فيلسوف ايراني و هويت و نوگرايي در فرهنگ معاصر ايران  مي شود.
سمت ها و مسئوليت هاي وي عبارتند از : استاد مطالعات ايران در دانشگاه جديد سوربن ( از سال 1993 ) ، مدير موسسه ايران شناسي دانشگاه جديد سوربن ( از سال 1993 ) ، مدير مجموعه  آثار و اسناد موسسه ايران شناسي  ( از سال 1993 تا كنون ) ، معاون دانشكده زبان هاي شرقي دانشگاه جديد سوربون ( از سال 1998 تا كنون ) ، عضو شوراي علمي كتابخانه جيمز دار مستتر  عضو هيات مديره دانشگاه جديد سوربون  ،  عضو هيات سردبيري نشريه مطالعات ايران  ، عضو هيات سر دبيري مجموعه  مطالعات اجتماعي ، اقتصادي و سياسي خاور ميانه و آسيا ، مدير انجمن ايران شناسي فرانسه در ايران ( در سال هاي 2002 و 2003 ) ، محقق مركز مطالعات خاور ميانه ، كالج سنت آنتوني  دانشگاه آكسفورد ، در حوزه ايران شناسي ( در سال هاي 1987 و 1988 ) ، استاد دانشگاه يو . سي . ال . اي  ( در سال 1984 ) ، محقق گروه تحقيقاتي جهان ايران ( از سال 1981 تا 1993 ) ، مترجم سفارت فرانسه در ايران ( در سال 1981 ) ، معاون انجمن ايران شناسي فرانسه در ايران ( از سال 1977 تا 1980 ) محقق انجمن ايران شناسي فرانسه ( از سال 1975 تا 1980 ) و مدير و معاون سالنامه كتابنامه ايران ( آبستراكتا ايرانيكا ) از سال 1994 تا 1998 ) دكتر يان ريشار با چندين مركز مطالعاتي از جمله انجمن فرانسوي مطالعات جهان عرب و اسلام ، كانون پيشبرد مطالعات ايران ، انجمن بين المللي مطالعات ايران و انجمن ايران شناسي اروپا همكاري مي كند و به تحقيق و پژوهش در زمينه زبان و ادبيات فارسي ، تاريخ معاصر ايران ، دين در ايران ، جامعه كنوني ايران و جامعه شناسي تشيع در ايران امروز مي پردازد.

عناوين برخي آثار یان ریشار:
گزیده ای از كتاب ها :
يكصد واژه براي ايران امروز /2003
ايران در قرن بيستم / با همكاري ژان پي ير ديگارو برنارد اوركاد/1996
اسلام شيعيان: سياست ، ايدئولوژي و مذهب / با همكاري آنتونيا نويل/1995
اسلام شيعه : ايمان و ايدئولوژي / 1991
ايران امروز : ريشه ها و پيامد هاي انقلاب اسلامي ايران / با همكاري نيكي آر .كدي/2003
سرچشمه هاي انقلاب : تاريخ تحليلي معاصر ايران /با همكاري نيكي آر.كدي /1981 
تهران ، در زير آتشفشان / با همكاري برنارد اوركاد /1987
تشيع در ايران : امام و انقلاب /1980
نورالدين عبد الرحمن جامي /1982

گزیده ای از مقالات :
روابط ايران و فرانسه پس از جنگ جهاني دوم /2002
روشنفكران ايران در سال هاي مابين دو جنگ جهاني /2002
عبدالرزاق لاهيجي ، فيلسوف و شاعر ايراني عصر صفويه / 2002
قم ، مكاني مقدس در ايران / 1996
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دولت – ملت /1993
كردها در ايران : طغيان ، آرمان گرايي و سكوت / 1991
افراط گرايي اسلامي شيخ فضل اله نوري و تاثير آن بر تاريخ معاصر ايران /1986
تناقض ايدئولوژيك ميان مصدق و آيت اله كاشاني /1982
فرانسوي ها  -  ايراني ها ، تقاطع سرنوشت /2003


برنارد اوركاد 
برنارد اورکاد مدير بخش پژوهش هاي مركز ملي پژوهش هاي علمي ( پاريس ) ، دانشگاه جديد سوربن –پاريس سه ، در سال 1964 مدرك كارشناسي خود را در رشته تاريخ و در سال 1968 مدرك كارشناسي ارشد خود را در رشته جغرافيا از دانشگاه بوردو دريافت كرد و در سال 1975 با مدرك دكتري در رشته جغرافيا از دانشگاه سوربن – پاريس فارغ التحصيل شد . سمت ها و مسئوليت هاي وي عبارتند از : رئيس گروه تحقيقاتي " جهان ايران " ، مدير بخش پژوهش هاي مركز ملي پژوهش هاي علمي ( پاريس ، از سال 1990 تا سال 2003 ) ، مدير بخش ايران شناسي دانشكده دكتراي زبان ها و تمدن هاي شرقي ، دانشگاه سوربن ، عضو شوراي علمي دانشگاه جديد سوربن –پاريس 3 ، عضو هيات مديره موسسه مطالعات شرق و جهان عرب در دانشگاه جديد سوربن ، عضو هيات هاي سردبيري و علمي نشريات و مجموعه هاي " تحقيقات جغرافيايي "  ( مشهد ، ايران ) ،  ( پاريس )، مطالعات ایرانی  ( نيويورك ) ، مکان ها و جوامع   ( پاريس ) نشریه بین المللی مطالعات آسیایی  ،  ( دانشگاه توكيو ، انتشارات دانشگاه كمبريج ) ، نشریه مطالعات جهان ترکی - ایرانی    ( پاريس ) ،  محقق مركز ملي تحقيقات علمي ( پاريس )، جغرافيا و علوم اجتماعي در ايران امروز ، 1983 ) ، مدير انجمن ايران شناسي فرانسه در ايران ( 1978 ) ، مدرس انجمن فرانسه در ايران ( 1970) و استاديار تاريخ و جغرافيا در دانشكده شامپو ليون ( گرونوبل - 1969 ) ، عضو سازمان ها و مراكز پژوهشي مختلف از جمله كانون پيشبرد مطالعات ايران ( پاريس ) ، انجمن آسيا ( پاريس ) ، انجمن فرانسوي مطالعات جهان عرب و اسلام ( پاريس ) ، انجمن مطالعات خاور ميانه اي آمريكاي شمالي ( تاكسون ) ، انجمن مطالعات ايران ( نيويورك ) ، انجمن ايران شناسي اروپا ( رم ) ، انجمن فرانسوي توسعه جغرافيا ( ليون ) ، انجمن بين المللي قاجار شناسي  ( كاليفرنيا ) ، و كانون بين المللي مطالعه انجمن هاي ايراني ( آمريكا ) است.
 اوركاد موفق به دريافت مدارج افتخاري از سازمان ها و مراكز مختلف از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ( در سال 1999 ) شده و در همايش هاي خارجي و داخلي متعدد نيز شركت و به ارائه مقاله پرداخته است . عناوين برخي از آثار وي در زير آمده است :

پژوهش ها :
تحولات اجتماعي و جغرافيايي ايران با توجه به نقش توسعه شهري و فرهنگ شهر نشيني
اطلس تهران
تاريخ و جغرافياي تهران
ساختار قومي – فرهنگي ايران
مطالعات شهري تطبيقي : پايتخت هاي خاور ميانه

گزیده ای از كتاب ها :
ايران ، هويت جديد يك جمهوري /2002
ايران در آستانه قرن بيستم /1996
اطلس ايران / باهمكاري اوبر مازورك محمد حسين پاپلي يزدي و محمود طالقاني /1998
اسناد مطالعات پراكندگي ويژگي هاي فرهنگي در منطقه تهران /1978

گزیده ای از مقالات :
بيداري ايران /2004
اسلام ورژيم هاي سياسي : ايران /2003
تهراني ها از كجا آمده اند ؟ تاريخ دويست ساله مهاجرت به تهران /2003
شهر تهران از سال 1930/1999
روستاييان و انقلاب اسلامي ايران / 1980
پيامد هاي جمعيتي و اجتماعي جنگ ايران / 1990
جمعيت شناسي در ايران از سال 1914 / 1994
ايران ، انقلاب اسلامي يا انقلاب جهان سوم /1985
سياست خارجي ايران و بحران هاي داخلي /1993
ايران ، هويت نوين سياسي در سطح بين المللي / 1999
تاريخ ايران در قرن بيستم / 2001

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل سوم: مرکز و گروه پژوهشی « جهان ایرانی و هندی » 


از اول ژانویه ۲۰۰۵ گروه پژوهشی « جهان ایرانی و هندی »، پژوهشگرانی از مرکزملی تحقیقات علمی فرانسه، دانشگاه پاریس ۳ـ سوربون جدید، موسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی، مدرسه آموزش عالی فرانسه، را گرد هم آورده و آموزش، پژوهش و بررسی زبانها، فرهنگها و جوامع حوزه ی فرهنگی ایرانی و هندی را از دوران باستان تا امروز، در دستور کار خود قرار داده است.  بدین ترتیب می توان گفت كه علوم انسانی و اجتماعی اصل و مبنای تحقیقات این گروه را تشكیل می دهند و عرصه جغرافیایی پژوهش ها و مطالعات این گروه حوزه بسیار گسترده ای از مرزها و كشورهای تحت تسلط ایران باستان تا مرزهای ایران كنونی را تحت پوشش قرار می دهد و شامل افغانستان ، پاكستان ، كشورهای تازه استقلال یافته قفقاز و آسیای مركزی و برخی از مناطق و كشورهای خاورمیانه می شود.

محور های تحقیقاتی و پژوهشی : تاریخ امپراتوری ساسانی ، تاریخ اسلام ، نسخ خطی ایران ، ایران و اروپا از قرن هیحدهم تا قرن بیست و یكم ، ادبیات ایران ، زبان و زبان شناسی ، جوامع و مناطق .
خدمات : كتابخانه موسسه مطالعات ایران ( این كتابخانه در سال 1947 توسط موسسه مطالعات ایران بنیان نهاده شد و در حال حاضر توسط گروه تحقیقاتی جهان ایران اداره می شود ) ، مركز اسناد اطلاعات ایران  (Data Iranica ) ، آرشیو ( انتشارات ، تحقیقات و پژوهش ها ، مطالعات ، همایش ها ، كتاب شناسی و اسناد ) ، برنامه های آموزشی ( زبان ، ادبیات ، تاریخ ، تمدن ایران وشرق )
بخش ها : شورای اجرایی ، كتابخانه ، مركز اسناد ، آرشیو ، دانشكده دكترا ، هیأت تحریریه مدیریت این گروه بر عهده فیلیپ هویس میباشد.

منابع انسانی
1- اعضای دائمی: 48 استاد ، استادیار، پژوهشگرو مربی از دانشگاههای مختلف در این گروه به طور دائمی مشغول به کار هستند که در جدول زیر مشخصات آنها آورده شده و رزومه کامل آنها نیز در پیوست 1 آمده است.
آدرس پست الکترونیک سمت حوزه تخصصی فعالیت نام و نام خانوادگی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
مدیر پژوهش  EPHE هند شناس تاریخ شناس و  زبان شناس BALBIR Nalini

 مدیر پژوهش  EPHE  BANSAT-BOUDON Lyne

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 مطالعا ت سانکسریت و شیواییسم BARAZER-BILLORET Marie-Luce

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر CNRS

 تاریخ شناسی هنر و باستان شناسی جنوب و جنوب شرقی آسیا BAUTZE-PICRON Claudine

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر CNRS
و باستان شناسی جنوب و جنوب شرقی آسیا BELLINA Bérénice

  استادیارINaLCO
مطالعات هند, مطالعات سانکسریت BENOIT Philippe

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مربیCNRS 
Documentaliste BERIEL DERRIEN Marie-Madeleine

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
استاد
ادبیات سانکریت و پراکریت BESNARD Mildrède

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 تاریخ شناس و باستان شناس جنوب و شرق آسیا و مطالعات شیوائیسم DAGENS Bruno

 استادیار  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3 تاریخ و ترجمه متون هندی  DEJENNE Nicolas

 استاد
ادبیات   tamoule DELAMOURD Chantal

 مدیر پژوهش  EPHE  DELVOYE Françoise

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مدیر پژوهش   CNRS نژادها و اقوام ایران  DIGARD Jean-Pierre

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استادیار دانشگاه سوربن جدید پاریس 3

ادبیات فارسی کلاسیک FEUILLEBOIS-PIERUNEK Eve

 استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 تاریخ و ترجمه هندی  FEZAS Jean

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  پژوهشگر  (INaLCO)
ادبیات فارسی کلاسیک GAILLARD Marina

 مدیر پژوهشEPHE)
 GERSCHHEIMER Gerdi

 دانشیار(EPHE) 
ادبیات و شعر سانکسریت  GRIMAL François

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  مدیر پژوهش بازنشته  (CNRS) 
تاریخ باستان ایران  GYSELEN Rika

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استادیارINaLCO
مطالعات کرد HAKEM Halkawt

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استاد
تاریخ معاصر ایران  HELLOT-BELLIER Florence

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر
تاریخ مدرن ایران و تشیع  HERMANN Denis

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مدیر پژوهش  EPHE تاریخ ترجمه سانکسریت HOUBEN Jan E.M.

  مدیر پژوهش  (CNRS)
جغرفیا ایران  HOURCADE Bernard

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مدیر پژوهش  EPHE زبان ایران باستان  HUYSE Philip

 استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 تاریخ تمدن آسیای جنوبی و شرقی JACQ-HERGOUALC’H Michel

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر CNRS
تاریخ مسیحیت در ایران پیش از اسلام JULLIEN Christelle

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استاد دانشگاه پاریس 7
جامعه شناسی و
 علوم سیاسی ایران KIAN-THIEBAUT Azadeh

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 
هنر هندی  LEFEVRE Vincent

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مربی (INaLCO) 
هنر آسیا MASSET Danièle

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مربی  (EPHE)
 MURUGAIYAN Appasamy

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استاد
فلسفه  OSIER Jean-Pierre

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مدیر پژوهش  EPHE زبان بودایی PINAULT Georges-Jean

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3

زبان و ادبیات سانکسریت  PORCHER Marie-Claude

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مربی  (CNRS) 
ارتباطات  PRIETO Isabelle

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مربی  (CNRS)  دبیر تحریریه ایرانیکا  RAFII NEJAD Poupak

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مدیر علمی
نسخ خطی شرقی  RICHARD Francis

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3

مطالعات ایرانی  RICHARD Yann

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مربی  (CNRS)  RIVIERE Christine

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استاد  دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 زبان ایران  SAMVELIAN Pollet

 مدیر پژوهش (EPHE)
 SCHERRER-SCHAUB Cristina

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استادINaLCO
زبان پشتو SEPTFONDS Daniel

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استادیار دانشگاه سوربن جدید پاریس 3

 SPEZIALE Fabrizio

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر CNRS
تاریخ قرون وسطی و مدرن ایران و آسیای مرکزی  SZUPPE Maria

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 استادیار دانشگاه لیل 3
سانکسریت  TÖRZSÖK Judit

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر 
جغرافیا آسیا مرکزی THOREZ Julien

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر CNRS
تاریخ و تاریخ علم ایران و آسیا مرکزی  VESEL Ziva

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مربی  (CNRS) کتابدار و مسئول کتابخانه موسسه ZAREIE Farzaneh

 

2-پژوهشگران پیوسته : در جدول زیر اسامی و مشخصات 30 استادی که  در پروژه های مختلف این گروه پژوهشی شرکت می کنند آورده شده است. لازم به ذکر است در بین این افراد اساتیدی از دانشگاههای ایران هم هستند. 

توضیحات سمت حوزه تخصصی فعالیت نام و نام خانوادگی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
استادیار EPHE
بخش علوم مذهبی و ایران مدرن AIGLE Denise

پروژه در حال انجام
• Responsable d’un numéro hors série d’Études kurdes : "Les Yezidis : tradition et modernité"
 استادیار  INaLCO مطالعات کرد و مطالعات شفاهی و نوشتاری خاورمیانه و ناحیه ایران ALLISON Christine

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر  ALRAM Michael

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر جغرافیا تهران AMIR EBRAHIMI Masserat

 مدرس و پژوهشگر
INaLCO ادبیات ANVAR-CHENDEROFF Leïli

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 پژوهشگر CNRS
زبان شناس و مطالعات ایرانی AUSSANT Emilie

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر تاریخ مدرن BAST Oliver

استاد بازنشته دانشگاه رمیس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر جغرافیا BAZIN Marcel

استاد مطالعه اقوام و نژادها در دانشگاه اکس پروانس
رئیس موسسه تحقیقات فرانسه در ایران  (2006-2008) این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر مطالعات ایرانی BROMBERGER Christian

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
استادیار سانکسریت BROQUET Sylvain

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دانشگاه لاند سوئد
 مدرس و پژوهشگر زبان شناس CARLING Gerd

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دانشگاه رم
 مدرس و پژوهشگر تاریخ باستان CERETI Carlo

استادیار دانشگاه لیل 3
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر ادبیات تطبیقی D’SOUZA Florence

دانشگاه آوینون
• این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر سینما ایران DEVICTOR Agnès

دانشگاه تهران

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر شهرسازی HABIBI Mohsen

آکادمی علوم مسکو
 مدرس و پژوهشگر تاریخ KAREV Youri

دانشگاه پاریس 4
 مدرس و پژوهشگر تاریخ هنر LADRECHE Karine

آکادمی علوم اتریش
 پژوهشگر زبان هندی – اروپایی MALZAHN Melanie

استاد  INaLCO
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر تاریخ معاصر
تاریخ مذهبی
خاورمیانه MAYEUR-JAOUEN Catherine

CNRS  پژوهشگر

 پژوهشگر تاریخ اسلام
شیعه معاصر MERVIN Sabrina

مقاله 2009
“Technology”, in Z. Vesel & al., Images of Islamic Science, vol 1, Illustrated manuscript from the Iranian World, pp.263-2 82, UNESCO/CNRS/IFRI, Téhéran.
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 تاریخ معاصرتکنولوژی MOHEBBI Parviz

دانشگاه تهران
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 مدرس و پژوهشگر جامعه شناسی MONADI Morteza

بخش مطالعات فارسی دانشگاه مارک بلوش
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
مدرس و پژوهشگر  NASIRI-MOGHADDAM Mohammad-Nader

آکادمی علوم گرجستان
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید پژوهشگر تاریخ NATCHKEBIA Irine

دانشگاه مشهد
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مدرس و پژوهشگر جغرافیا PAPOLI-YAZDI Mohammad Hoseyn

دانشگاه مارسی
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مدرس و پژوهشگر تاریخ هنر PORTER Yves


دانشگاه اهیو آمریکا

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مدرس و پژوهشگر تاریخ POURSHARIATI Parvaneh

پاریس
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  ادبیات فارسی RICHARD Alain

رئیس  IFRI  -  دانشگاه استراسبورگ
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید مدرس و پژوهشگر  ROCHARD Philippe

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
دانشگاه شولالونگورن تایلند
 مدرس و پژوهشگر علوم مذهبی SKILLING Peter

 


3-پژوهشگران پسا دکترا: در جدول زیر اسامی 9 پژوهشگر که به عنوان پسادکتری مشغول به کار هستند با حوزه فعالیت آنها آورده شده است .
زمینه مطالعات حوزه تخصصی فعالیت نام و نام خانوادگی
مطالعات ایران
تاریخ
 HENKELMAN Wouter Franklin Merijn

مطالعات ایران

مطالعات جامعه روستایی
 LEBUGLE-MOJDEHI Amandine

مطالعات ایران
جغرافیا وعلوم سیاسی
 RIAUX Gilles

مطالعات ایران
جغرافیا
 SCALBERT YÜCEL Clémence

مطالعات ایران
مطالعه نژادها و اقوام
 VIVIER-MURESAN Anne-Sophie

مطالعات هند
زبان هندی
 MOREAU Ronan

مطالعات هند
زبان و ادبیات سانکسریت
 CANDOTTI Maria Piera

مطالعات هند
فلسفه و زبان شناسی
 PINCHARD Alexis

 

4-دانشجویان دکترا: در زیر اسامی 48 دانشجوی این گروه با اسامی اساتید راهنما و عنوان پایان نامه آنها آورده شده است که در بین آنها 16 دانشجو در زمینه ایران پژوهش می کنند.

زمینه مطالعات توضیحات عنوان پایان نامه استاد راهنما نام دانشجو
مطالعات ایران

دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 Les Fables de Mohammad Iqbal (1877-1938) : Une étude comparative sur la critique de la modernité
داستان محمد اقبال (1877-1938) : مطالعه مقایسه ای در نقد مدرنیته Y. Richard NAZEER Saleha

مطالعات ایران
دانشگاه پاریس 7 La métropolisation dans le Golf persique : Dubai - Bandar ’Abbas
شهرهای کلان در خلیج فارس : دبی - بندرعباس B. Hourcade MOGHADDAM Amin

مطالعات ایران
دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 L’influence des philosophes français modernes sur les penseurs iraniens jusqu’à 1941
تاثیر فلاسفه فرانسه بر طرز تفکر ایرانیان تا سال 1941 M. Yann Richard RANJBAR Reza

مطالعات ایران
دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 Edition et traduction partielle avec commentaire du de Mizân de Mahmud Pasikhâni, penseur noqtavi du 14e-15 e s.
تصحیح و ترجمه بخشی با تفسیر از میزان محمد پاسیخانی متفکر قرن 14 و 15 Y. Richard MOHARRERI Leila

مطالعات ایران
دانشگاه سوربن جدید پاریس 3
 
 Les entraves devant l’adhésion de l’Iran à l’OMC
موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی A. Kian MAMDOUHI Reza

مطالعات ایران
 Etude diachronique du système verbal persan (Xe-XVIe siècles) : d’un équilibre à l’autre
بررسی وقایع افعال فارسی در زمان (بین قرن 10 تا 16) Ph. Huyse
 LENEPVEU-HOTZ Agnès

مطالعات ایران
Nanterre (2008) Espace public des banlieues et Téhéran
فضاهای عمومی اطراف تهران  B. Hourcade LOGHMANI Ziba

مطالعات ایران
Univ. Sorbonne nouvelle - Paris 3 (2003)
 Aux origines de la poétique persane. Enjeux littéraires et linguistiques des traités de poétique persans du XIIIe siècle (VIIe siècle de l’Hégire)
ریشه های شعر فارسی   Y. Richard LANDAU Justine

مطالعات ایران
Univ. Paris III (2006)
La société civile, la démocratie et le lien avec le mouvement des femmes en Iran  A. Kian JALALI-NAINI Ziba

مطالعات ایران
Univ. Paris III (1999)

 Les rites communautaires chez les Boyerhamahdi J.-P. Digard SUZUKI Yuko

مطالعات ایران
Univ. Paris III (2005)
 L’islam politique en Iran : déclin ou recomposition ?
اسلام سیاسی در ایران : افول یا بازسازی  A. Kian RAZAVI Said

مطالعات ایران
EPHE (2006)

 Traduction et Commentaires du Chapitre 10 du Videvdat avestique et moyen-perse Ph. Huyse REDARD Céline

مطالعات ایران

Univ. Sorbonne nouvelle - Paris 3 (2008)
 Les minorités religieuses iraniennes dans la révolution constitutionaliste
اقلیت های مذهبی ایرانی در انقلاب مشروطه Y. Richard SADEGHIAN Saghar

مطالعات ایران
Univ. Paris X - Nanterre (2000) Les femmes dans la ville. La pratique de l’espace public par les femmes à Téhéran
زنان در شهر. استفاده از فضاهای عمومی توسط زنان : B. Hourcade SAIDI-SHAKOUZ Mina

مطالعات ایران
Univ. Sorbonne nouvelle - Paris 3
  Y. Richard ABEDINI-RAD Majid

مطالعات ایران
EPHE (2007)

 Les emprunts avestiques dans les textes moyen-perses zoroastriens
وام اوستایی در متون فارسی زرتشتی  Ph. Huyse AZARNOUCHE Samra

مطالعات هند
Univ. Paris III (2003) (demande son transfert à l’EPHE - oct. 2010) Les enseignements de la Vâyavîyasamhitâ : doctrines et rituels shivaïtes en contexte purânique V. Lefèvre BAROIS Christèle

مطالعات هند
Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 (2008)
 Siva et la Déesse dans la peinture pahari V. Lefevre BERTHOMIER Aude

مطالعات هند
Univ. Paris III (2007)  N. Balbir BHANDARI Suren

مطالعات هند

EPHE

 Morphologie et sémantique des noms latins de la 5 e déclinaison G.-J. Pinault BRAILLON Catherine

مطالعات هند
Univ. Paris III (2010)
 L’émergence du culte de Rāma en Inde à travers le développement de son iconographie V. Lefevre CARNIS Marion

مطالعات هند
Univ. Paris III (2009)
 L’iconographie des divinités féminines de l’Inde du Nord-Est V. Lefevre CHAMORET Suzanne

مطالعات هند
Hergoualc’h
Univ. Paris III (2007) Le site de Koh Ker et le règne de Jayavarman IV M. Jacq- CHEN Chanratana

مطالعات هند
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (2008) : Le yoga dans le Saivasiddhânta J. Feza CREISMEAS Jean-Michel

مطالعات هند
Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 (2010) Témoignage bouddhique : les tablettes moulées en Asie du Sud-Est : C. Bautze-Picron
 DESOUTTER Delphine

مطالعات هند
Université Paris 3 - Sorbonne nouvelle (2006)
 Statuts et comportements féminins en Inde ancienne d’après les sources sanskrites J. Fezas FARKHONDEH Iran (Iris)

مطالعات هند
Univ. Paris III (2003)
 Rishi et saints dans les temples du Tamil Nadu : mythologie et iconographie M. Jacq-Hergoualc’h
 GAZON Virginie

مطالعات هند
Univ. Paris III (2004)

 Villes et Vies dans les nouvelles de Saadat Hassan MANTO : l’Espace des possibles N. Balbir GILL Anila

مطالعات هند
EPHE
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
 La musique comme instrument ? Approche historique et ethnomusicologique des relations de patronage dans la musique hindustani (Inde du Nord) (2007) F Delvoye JUGAND Julien

مطالعات هند
EPHE  C. Scherrer-Schaub JUHEL Katia

مطالعات هند
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (2005) Le décor architectural des temples de Pagan (Birmanie : M. Jacq-Hergoualc’h LEGUEUL Agnès

مطالعات هند
Univ. Paris III (2005)

 La mise en valeur des sites archéologiques de Preah Vihear (XIe siècle. Cambodge) dans le développement du tourisme : M. Jacq-Hergoualc’h LONG Ponnasirivath

مطالعات هند
Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 (2008) Etude d’un compendium mathématique jaina du 9ème siècle : le Ganitasârasamgraha de Mahâvîrâcârya N. Balbir MORICE SINGH Catherine

مطالعات هند
Univ. Paris III (2002)
Titre de
 Les fondations de Jayavarman VII (fin XIIe-début XIIIe siècle) : l’aménagement d’un territoire et son interprétation historique et religieuse M. Jacq-Hergoualc’h MULTZER O NAGHTEN Hedwige

مطالعات هند
Univ. Paris III (2007)

 Modes figuratifs et structures narratives des bas-reliefs à Prambanan et à Borobudur, Java (VIIe-IXe siècle) M. Jacq-Hergoualc’h ONG Natalie

مطالعات هند
Univ. Paris III (2008)
 De la convention à la conviction : histoire et textes de la tradition antiritualiste jaina N. Balbir PETIT Jérôme

مطالعات هند
EPHE
 Morphologie de l’écriture harappéenne G.-J. Pinault PRICE-CUNNINGHAM Kathleen

مطالعات هند
EPHE (2007)
 Sâmavidhâna Brâhma.na : texte et tradition J. Houben QUILLET A. M.

مطالعات هند
Univ. Paris III (2003)
 Le décor sculpté dans les monastères lao M. Jacq-Hergoualc’h SOMASAVADDY Daravanh

مطالعات هند
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (2005)
 Evolution et particularité de la céramique khmère M. Jacq-Hergoual’ch SUMIDA Tokiko

مطالعات هند
EPHE (2003)
 Les mudrā : théâtralité d’une langue des gestes dans les théâtres Kūṭiyāṭṭam et Kathakaḷi Lyne Bansat-Boudon SZILY Eva

مطالعات هند
Univ. Paris III (2005)
 La commande artistique dans le nord de la Thaïlande. Les peintures murales religieuses M. Jacq-Hergoual’ch TAYAC Sébastien

مطالعات هند
EPHE  C. Scherrer-Schaub TOURNIER Vincent

مطالعات هند
Univ. Paris III (2003)

 Ciikaa_li, lieu saint ’sivaïte du Pays Tamoul célébré par le Teevaaram N. Balbir VELUPPILLAI Uthaya

مطالعات هند
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
EPHE
Univ. d’Helsinki
 Performing mystical poetry in South Asia : The formation of repertoires in Qawwali music / La poésie mystique dans les concerts de musique de l’Asie du Sud. La constitution des répertoires de la qawwali (2008)
 F Delvoye
J. Hämeen-Anttila VIITAMÄKI Mikko

مطالعات هند
Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 (2007)

 L’art des bronziers khmers à l’époque du Bayon (fin du XIIe - début du XIIIe siècle M. Jacq-Hergoual’ch VINCENT Brice

مطالعات هند
EPHE
 Recherches sur les Ouïgours au Xinjiang G.-J. Pinault ABUDUREHEMAN (ABDRAHMAN) Amina

مطالعات هند
Université Sorbonne nouvelle - Paris 3 (2010)
 Étude iconographique des buddhas en bhadrāsana au cours du premier millénaire : origine et développement de l’Asie du Sud à l’Extrême-Orient et l’Asie du Sud-Est C. Bautze-Picron & P. Skilling REVIRE Nicolas

 

سایر اعضا
سمت حوزه تخصصی فعالیت نام و نام خانوادگی
استاد دانشگاه تاشکن ازبکستان ادبیات اسیا مرکزی (ترکی و فارسی) ERKINOV Aftandil

آرشیویست و رئیس بخش شرقی کتابخانه ملی سوفیا بلغارستان پژوهشگر در پروژه ترجمه متون ایران و آسیا مرکزی و هند KENDEROVA Stoyanka

معاونت موسسه شرقی آلماتی قزاقستان مطالعات اسلام شناسی و تاریخ ادیان آسیای مرکزی
 MUMINOV Ashirbek

موسسه شرق شناسی تاکن ازبکستان
پژوهشگر ZIYODOV Shovosil

 

همایش های علمی
مرکز جهان ایرانی هندی در زمینه برگزاری همایش ها و کنفرانس های متعددی فعال بوده است که در این خصوص می توان به پنجمین سری کنفرانس پژوهشهای ایرانی احسان و لطیفه یارشاطر اشاره کرد که هر دو سال یک بار برگزار می گردد و در تاریخ 22 نوامبر تا 1 دسامبر 2010  با همکاری کلژ دو فرانس   و مرکز میراث پارسی نیویورک  با عنوان : افسانه ها ، باورها و حیوانات نمادین در ادبیات فارسی برگزار شد. همچنین از سال 1999  بخش ایرانی گروه به مناسبت جشن نوروز هر ساله یک گردهمایی را تدارک می بیند که در آن اعضای گروه نتایج آخرین تحقیقاتشان را ارائه می دهند، دوازدهمین دوره این سری کنفرانس ها در مارس 2010 در موزه ملی تاریخ طبیعی پاریس برگزار شد. علاوه بر کنفرانسهای سالانه یادشده، در این گروه کنگره های مختلفی نیز به مناسبت های مختلف برگزار می شود که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
همایش بین المللی خوانندگان و کاتبان در نسخ خطی ایران ، هند و آسیا مرکزی
این همایش در تاریخ 15 تا 17 ژوئن 2010 توسط گروه جهان ایرانی هندی درپاریس برگزار شد ، مسئولین همایش  Nalini Balbir  و Maria Szuppe بودند.

همایش بین المللی چهرهای جانبی در ادبیات
برگزارکنندگان:  جهان ایرانی – هندی ، مرکز مطالعات و تحقیقات تطبیقی ومرکز مطالعات عرب این همایش در دانشگاه پاریس 3 در تاریخ 12 تا 14 آوریل 2010 برگزار شد، مسئولین همایش   Zaïneb Ben Lagha, Philippe Daros, Eve Feuillebois بودند.

میزگرد زنان روستایی ، شهروندی و مدرنیته در ایران پس از انقلاب
برگزارکنندگان: دانشگاه پاریس 7، CEDREF   مرکزآموزش، اسناد و تحقیقات مطالعات زنان و گروه پژوهشی جهانی ایرانی- هندی 
این میزگرد یک روزه در تاریخ 8 آوریل 2010 در دانشگاه پاریس 7 برگزار شد. لیست سخنرانان این میزگرد در پیوست 6 آورده شده است.

سومین کنفرانس بین المللی زبان ایرانی 
این کنفرانس اولین بار در سال 2005 و بار دوم در 2007 در آلمان برگزار گردیده است. سومین کنفرانس نیز در سال 2009 در دانشگاه پاریس 3 برگزارگردیده است.
برنامه کامل تر این همایش ها در بخش ضمائم آورده شده است.


برنامه های پژوهشی
در این بخش برنامه های پژوهشی گروه در 4 سال (2012-2009 ) بررسی خواهد شد. برنامه های پژوهشی در سه بخش اصلی تقسیم بندی شده است که عبارتند از تاریخ و جامعه، انتقال و بیان دانش و تغییرات اجتماعی که در ادامه به شرح هر بخش خواهیم پرداخت.

تاریخ و جامعه
بخش تاریخ و جامعه خود به 6 زیر گروه اصلی و برنامه های مختلف تقسیم می شود :
الف)  مسیحیان در سرزمین ایران
این تحقیقات زیر نظر  Christelle  Jullien  انجام می گیرد.
ب) گسیختگی و تداوم : قدرت وابزار آن در امپراطوری ایران از قرن 2 تا 8
این تحقیقات زیر نظر  Christelle  Jullienو R. Gyselen انجام می گیرد.
ج)  تاریخ اجتماعی و فرهنگی ایران و آسیای مرکزی از قرن 7 تا قرن 19
این تحقیقات زیر نظر Maria Szuppe  انجام می گیرد.
چ) تاریخچه ای از سنتهای بودایی : هندوستان -- آسیای میانه -- تبت -- آسیای جنوب شرقی
این تحقیقات زیر نظر N. Balbir  انجام می گیرد.
ح) مبادلات اقتصادی و فرهنگی بین جنوب و جنوب شرق آسیا
این تحقیقات زیر نظر B. Bellina.  انجام می گیرد.
خ) تحقیقات جدید تاریخ اجتماعی و فکری شیعه 12 امامی در دوره مدرن و معاصر (قرن 16 تا 20)
این تحقیقات زیر نظر Denis Hermann.  انجام می گیرد.

انتقال و بیان دانش
این بخش خود به 5 زیر گروه اصلی و برنامه های مختلف تقسیم می شود :
الف ) نوشته های مذهبی و اصولی
این تحقیقات زیر نظر J. Fezas.  انجام می گیرد.
یکی از زیر مجموعه های این بخش بررسی اخلاق و ادب در جهان اسلام می باشد.
ب) ادبیات
این تحقیقات زیر نظر E. Feuillebois-Pierunek  انجام می گیرد.
از زیر مجموعه های این بخش می توان به تاریخ ادبیات فارسی ، داستان در قرون وسطی در ایران ، شعر عرفانی فارسی از قرن 12 تا 14 هجری و گلچینی از ادبیات هند – ایران اشاره کرد.
ج) سنت نسخ خطی ایران ، آسیای مرکزی و هند
این تحقیقات زیر نظر N. Balbir et M. Szuppe   انجام می گیرد.
چ) تاریخ علم و فناوری
این تحقیقات زیر نظر Ziva Vesel & Fabrizio Speziale انجام می گیرد.
در این مجموعه تحقیقات ، تجارت ابریشم بین ایران- فرانسه ، آموزش و انتقال دانش و مهارت های هنری از ایران به آسیای جنوبی و تاریخچه زبان و ادبیات فارسی در محافل هنری قرار دارد.
ح) زبان شناسی ایران و هند ، دستورزبان مقایسه ای هند و اروپایی
این تحقیقات زیر نظر G.-J. Pinault et P. Samvelian  انجام می گیرد.
از زیر مجموعه های این بخش می توان به گونه شناسی زبان فارسی و فرهنگ نویسی کرد اشاره کرد.

تغییرات اجتماعی
این بخش خود به 4 زیر گروه اصلی و برنامه های مختلف تقسیم می شود :
الف) پیدایش جامعه مدنی در ایران
این تحقیقات زیر نظر A. Kian-Thiébaut انجام می گیرد.
ب) دولت ، اقوام و اشخاص در ایران 
این تحقیقات زیر نظر A. Kian-Thiébaut- انجام می گیرد.
ج) جوامع و مناطق در آسیای مرکزی
این تحقیقات زیر نظر J. Thorez  انجام می گیرد.
چ) مهاجرت، شهرها و هویت های جدید در ایران
این تحقیقات زیر نظر B. Hourcade انجام می گیرد.

 

در بخش تحقیقات بجاست از پروژه تئوری و ساختار دستور برای زبان فارسی نیز یاد شود که با مسولیت پوله سامولیان  در حال انجام است. مدت اجرای پروژه 2 سال بوده که از ماه ژانویه سال 2009 شروع شده و تا پایان سال 2011 به اتمام می رسد . منبع مالی طرح توسط ANR (آژانس ملی تحقیقات فرانسه )و DFG  (بنیاد پژوهش آلمان )تامین می شود.

انتشارات
بخش انتشارات شامل 3 قسمت می شود که عبارتند از مجله ها ، مجموعه ها و انتشارات اینترنتی که در این بحش به توضیح هر یک از این مجموعه ها می پردازیم:

مجله ها
- چکیده های ایرانشناسی :
مسئول: Rémy Boucharlat
دبیر تحریریه : Poupak Rafii Nejad
منتشر شده توسط  موسسه تحقیقات فرانسه در ایران (IFRI) و با کمک  گروه پژوهشی جهان ایرانی – هندی
در این نشریه تحقیقات متفاوتی که در زمینه فرهنگ و تمدن ایرانی انجام شده است به چاپ می رسد.
وب سایت اختصاصی نشریه:
http://abstractairanica.revues.org/index.html
آخرین شماره نشریه : شماره 30 سال 2007
- بولتن مطالعات هندی

- Studia Iranica 
         مسئول : Marcel Bazin et Rémy Boucharlat
       دبیر تحریریه : Maria Szuppe
منتشر شده توسط  انجمن پیشرفت مطالعات ایرانی  (AAEI) و با حمایت موسسه علوم انسانی و اجتماعی CNRS
این نشریه از سال 1972 و در هر سال 2 بار منتشر می شود و موضوع آن تمام زمینه های علوم انسانی راجع به    ایران می باشد.
آخرین شماره نشریه : شماره 39 سال 2010


1- مجموعه ها
این مجموعه ها شامل موضوع ایران شناسی و هندشناسی بوده و به طور مسقیم یا به کمک اعضا گروه پژوهشی جهان ایرانی- هندی منتشر می شود.
- کتابخانه ایران
این مجموعه توسط آقای Henry Corbin در سال 1949 پایه گذاری شده و تا سال 1978 توسط ایشان اداره می شد که تا این تاریخ 22 جلد از این مجموعه منتشر گردید که شامل نسخ خطی کمیاب فارسی بود.
از سال 1980 موضوع این مجموعه  در مورد ایران معاصر وعلوم اجتماعی می باشد که بسیاری از جلدهای آن به فارسی هم ترجمه شده اند.
کتابخانه ایران بهترین مجموعه در انجمن ایرانشناسی فرانسه در ایران می باشد.
http://www.ifriran.org/Publications/BI-complete.htm#BI72
آخرین شماره  : شماره 70 سال 2010
- Res Orientales
این مجموعه به مشکلات تمدن در خاور میانه در دوره تاریخی می پردازد.
مسئولیت آن را خانم Rika Gyselen به عهده دارد.
http://www.peeters-leuven.be/Search_serie_book.asp?nr=99
آخرین شماره  : شماره 19 سال 2010
منتشرشده توسط گروه مطالعات تمدن خاورمیانه GECMO))
- آثار و انتشارات موسسه مطالعات ایرانی
مسئولیت این مجموعه تا سال 2003 به عهده آقای Yann Richard بوده است.
http://www.peeters-leuven.be/Search_serie_book.asp?nr=97

 

2- انتشارات اینترنتی

- ایران کارت :
که شامل اطلس ایران ، اطلس تهران ، اطلس روستاهای ایران و اطلس روستاهای یایران می باشد.
- چکیده های ایرانشناسی :  http://abstractairanica.revues.org/index.html
 
- Persophilia: دایره المعارفی راجع به ایران

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Template Design:Dima Group